Wat willen we bereiken?

Per onderdeel zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Hernieuwbare energie: 20% duurzame energie in 2020.
  • Energiebesparing: in bestaande bouw een daling van het verbruik van energie, gemiddeld 1,5% energie per jaar, in 2020 ten opzichte van 2007.
  • Duurzame mobiliteit: toename van het fietsgebruik en afname van CO2 uitstoot in het verkeer.
  • Meer waarde uit afval: minder afval en meer hergebruik. Van 220 naar 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020.

Daarnaast willen wij dat bewoners, bedrijven, instellingen en onderwijs in Ede zich actief inzetten voor duurzaamheid. Wij willen innovatief zijn en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten op gebied van duurzaamheid.

Wat zijn onze verwachtingen?

In 2018 voeren we het programma Duurzaamheid uit zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Per speerpunt lichten we hieronder de belangrijkste onderdelen toe.

Hernieuwbare Energie
We vertalen de Routekaart Ede Energieneutraal 2050 de komende periode naar maatregelen voor de (middel)lange termijn. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers, maar we gaan hierover ook het gesprek aan met de gemeenteraad. De verdere verkenning naar locaties voor zonneweides en windturbines vindt plaats.
Eind 2018 zijn 13.000 woningequivalenten aangesloten op het warmtenet.
Het uitgangspunt is dat vanaf halverwege 2017 nieuwbouwwoningen in Ede aardgasloos zijn. Binnen het programma Duurzaamheid zijn voor 2017 en 2018 middelen beschikbaar gesteld die we in woningbouwprojecten kunnen inzetten ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

Energiebesparing
Eind 2018 heeft het grootste gedeelte van de gemeentelijke gebouwen het A-label.
Om bewoners en bedrijven te helpen bij hun streven om hun energieverbruik te verminderen, worden in 2018 ook weer meerdere acties en initiatieven uitgevoerd en/of bekostigd door de gemeente. In 2018 stellen we o.a. middelen beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie. Aan de andere kant investeren we in de verplichte energie-inspecties bij bedrijven.
We leveren ook een bijdrage aan het Energieloket en aan de inzet van recent opgeleide energieambassadeurs. Aanvullend ontwikkelen wij in lijn met de aangenomen motie over Energiecoaches, samen met Woonstede, de huurdersbond en het energieloket een plan om het aantal energiecoaches dat zich richt op mensen met een laag inkomen, te verhogen. Dit plan leveren we in het eerste kwartaal van 2018 op.

Duurzame mobiliteit
Eind 2018 is meer dan de helft van het gemeentelijke wagenpark vergroend. We blijven nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in de openbare ruimte plaatsen. We streven naar circa 80 laadpalen in 2020.
We leveren vanuit het programma een bijdrage aan het Fietsplan om zo ook in 2018 weer zoveel mogelijk Edenaren op de fiets te krijgen.

Meer waarde uit Afval
Vanaf 2018 betalen Edese inwoners een lager bedrag voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast betalen zij voor het aantal keren dat zij de restafvalcontainer aanbieden. Hiermee daalt het aantal kilo restafval en groeit het aantal kilo 'afval' dat recyclebaar is.

In Ede nemen verschillende maatschappelijke instellingen en ondernemers initiatieven op het gebied van circulair ondernemen. In samenwerking met de beleidsterreinen Werk & Participatie, Economie (sociaal ondernemerschap) en het programma Food en Buitengebied gaan we de komende periode in gesprek met hen. Samen met deze ondernemers en instellingen gaan we na hoe Ede een circulaire economie kan vormgeven. Het voornemen is om begin 2018 de opbrengst hiervan te delen met de gemeenteraad.

Communicatie
Een groot gedeelte van de te behalen 'energie- doelstellingen' kan bereikt worden door meer energiebesparing in de bestaande woningbouw. Met de in 2017 gestarte campagne "Project E", richten we ons op woningeigenaren. Als onderdeel van dit campagne gaat het Energieloket hen in de vorm van een caravan van het Energieloket, informeren en enthousiasmeren over energiebesparingsmaatregelen.

Zie over het programma Duurzaamheid ook de volgende link:
https://youtu.be/aoQe11tSePg

Budget 2017 en 2018

Voor het programma Duurzaamheid is voor de 2e tranche van 2017 een bedrag van € 462.000 beschikbaar. Voor 2018 is dit € 756.000.

Deze middelen zijn verdeeld over de speerpunten Hernieuwbare Energie (€ 187.000), Energiebesparing in bestaande bouw (€ 470.000), Duurzame mobiliteit (€ 201.000), Meer waarde uit afval - Circulair Ondernemen (€ 30.000) en Communicatie & Overige (€ 330.000).

De acties en daarmee gepaarde uitgaves op al deze speerpunten lopen op schema.