Parkeren    € 110.000 N
  verrekenen met reserve € 202.000 V
Bij de Perspectiefnota 2017-2020 heeft u structureel geld beschikbaar gesteld voor het treffen van extra stimuleringsmaatregelen om het parkeren in Ede-Centrum simpel, duidelijk en betaalbaar te maken. In het kader hiervan zijn diverse maatregelen doorgevoerd.
Voor de in 2017 genomen maatregelen is niet het gehele budget nodig geweest (€ 120.000 V). De laatste stimuleringsmaatregelen worden in 2018 doorgevoerd. Naar verwachting resteert aan het einde van het jaar een tekort op de opbrengsten parkeergelden (€ 290.000 N) en de zakelijke parkeervergunningen (€ 30.000 N). Enkele oorzaken: het fiscaliseren van de parkeerterreinen heeft geleid tot een verschuiving van parkeerders naar de Q-Park garages, het Kuiperplein is ingericht als evenemententerrein waardoor er gederfde inkomsten zijn en voor een aantal ondernemers is het goedkoper geworden om dagkaarten te kopen dan een parkeervergunning af te nemen. Tegenover deze nadelen staan voordelen als gevolg van meer naheffingen en lagere uitvoeringskosten (€ 90.000 V).

Wij stellen voor om het voordeel op het stimuleringsbudget (na verrekening van de inkomstenderving Kuiperplein ad. € 28.000) terug te laten vloeien naar de algemene middelen, omdat het ook vanuit deze middelen beschikbaar is gesteld. Het eigenlijke nadeel parkeren wordt zoals gebruikelijk verrekend met de reserve Parkeren. Omdat op dit moment nog moeilijk te bepalen is welk deel van bovengenoemde afwijkingen structureel is, komen we bij de Perspectiefnota 2019-2021 hier verder op terug (beleidsmatig en financieel).

Economie/Retailvisie   € 185.000 V
In januari heeft u € 350.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het in de Retailvisie opgenomen actieprogramma. De subsidieregeling Dorps- en Wijkwinkelcentra loopt naar verwachting. De door ons veronderstelde voortgang in onderzoek, fondsvorming en transformatieopgave blijft echter achter. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de capaciteit voor de acties nog niet beschikbaar was in de eerste helft van 2017 en dat er eerst onderzoek en inventarisatie onder de ondernemers nodig is om goed te kunnen bepalen wat de benodigde inzet wordt. Hier wordt momenteel aan gewerkt zodat in 2018 een actieprogramma uitgevoerd kan worden.