Ontwikkelingen

Wonen

In FoodValley-verband wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Woonagenda. In Ede is de evaluatie van de Startersleningen voorzien voor eind 2017.

Afvalinzameling

In 2018 worden nieuwe tarieven voor afvalinzameling ingevoerd. Onderdeel van de afgesproken evaluatie is de financiële beoordeling, waarbij bekeken wordt in hoeverre de financiële effecten van de invoering overeen komen met de ramingen. In 2017 wordt de tussenevaluatie raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 uitgevoerd door landelijke stakeholders (waaronder VNG, NVRD, Stichting Afvalfonds). De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, maar kunnen gevolgen hebben voor gemeenten.

Ruimtelijke planvorming

De planvorming wordt afgestemd op de recente richtinggevende documenten met leidende principes en kaders, zoals de Stadsvisie en het Programma Buitengebied. Sturing op de ruimtelijke doelen en kwaliteit is daardoor duidelijker, waardoor het behalen van het doel ook beter geborgd wordt. Dit is een nieuwe manier van werken, met een integrale aanpak, samenwerking met andere domeinen en ruimte voor initiatieven. Deze werkwijze sluit beter aan bij de behoeften van de veranderende samenleving. Deze gewijzigde dienstverlening is in de geest van de Omgevingswet, wat bijdraagt aan de implementatie hiervan.

De groene omgeving van Ede wordt door onze inwoners en bezoekers gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt groen, natuur en landschap ook vaak als belemmering gezien bij ontwikkelingen. Daarom werken we aan een brede visie op groen, natuur en landschap, onder de noemer ‘Groen Kapitaal’, waarmee wij groen, natuur en landschap als bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling positioneren. We werken komend jaar, met veel partijen samen, verder aan de ontwikkeling van het Groen Blauw Casco. Het Groen Blauw Casco verbindt de Edese natuurgebieden op de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug. Een belangrijke schakel hierin vormt de natuurontwikkeling in het Binnenveld.

Implementatie Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet is een gemeente-brede exercitie met grote gevolgen in het fysieke domein, lopende tot in ieder geval 2029. Voor de invoering heeft de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2016-2019 beperkt middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 tot en met 2019. Middelen nodig zowel voor de transitie naar het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), als voor de implementatie in de organisatie van de nieuwe manier van werken.
De nieuwe manier van werken behelst het integreren van bestaande regelgeving, het verbreed opzetten van nieuwe visies en programma’s en een andere rolneming van de gemeente richting haar ondernemers en inwoners.
Dit voorjaar was nog de verwachting dat in de loop van 2017 het rijksprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ concreter zou zijn. Dit is echter nog niet het geval.

Hoogspanningslijn

Voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn boven Ede is een reservering opgenomen (binnen de Reserve Investeringsfonds Impuls Ede) voor het gemeentelijke deel van de kosten. Naar verwachting treedt de wet Voortgang Energietransitie, waar de verkabelingsregeling onderdeel van uitmaakt, in 2018 in werking. Dan wordt duidelijker welke gemeentelijke bijdrage hiervoor nodig.

Recreatie en Toerisme

In 2017 wordt met de toeristische sector een langjarige visie ontwikkeld op Recreatie en Toerisme. Hiermee leggen we een fundament voor de doorontwikkeling van verblijfs- en dagrecreatie en daaraan ondersteunend beleid. Met de visie wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In ieder geval blijft het project Vitale Vakantieparken de komende jaren tot de speerpunten behoren. Om de problemen op een deel van de verblijfsrecreatiebedrijven aan te pakken wordt de geïntroduceerde integrale aanpak in 2018 lokaal en regionaal voortgezet en versterkt. Andere onderwerpen waarop we sterk inzetten zijn recreatieve routes (zoals MTB- en ruiterroutes) en zakelijk toerisme. In aanloop naar de herdenking van 75 jaar Market Garden wordt gewerkt aan project Dropzone Ede om herinneringstoerisme in Ede te versterken. Dit project wordt ingebracht in de provinciale Gebiedsopgave Veluwe. Centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. Met de partners in de Gebiedsopgave wordt tevens samengewerkt aan een Veluws Routebureau.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

54.352

N

66.410

N

75.933

N

75.947

N

79.283

N

50.195

N

Financiële baten per productgroep

Woningmarkt

28.415

V

25.074

V

46.545

V

28.454

V

17.234

V

27.990

V

Ruimtelijke Planvorming

3.129

V

23.497

V

12.633

V

26.300

V

26.222

V

3.549

V

Duurzaamheid en energie

12.057

V

11.740

V

11.400

V

10.900

V

10.900

V

10.900

V

Totaal baten programma

43.600

V

60.311

V

70.577

V

65.653

V

54.356

V

42.439

V

Saldo van baten en lasten

10.752

N

6.099

N

5.356

N

10.294

N

24.928

N

7.756

N

Storting reserve

14.989

N

21.742

N

13.398

N

27.988

N

24.465

N

4.498

N

Onttrekking reserve

14.188

V

20.417

V

10.372

V

30.596

V

41.959

V

5.319

V

Resultaat

11.553

N

7.423

N

8.382

N

7.686

N

7.433

N

6.935

N

Woningmarkt
In de cijfers van de productgroep is in de begroting van 2018 en komende jaren het vastgestelde
MPG 2017 verwerkt. De verwerking van de jaarschijven uit de grondexploitaties leidt tot verschillen in financiële lasten en baten in de begroting. Het grote verschil tussen 2017 en 2018 is te verklaren door:

▪   De te verwachten afsluiting in 2018 van de plannen Veldhuizen A, Het Nieuwe Landgoed, Bospoort, Peppelensteeg Sport en Woningbouw AZO terrein. De vrijval van de boekwaarde en de bijdrage uit de voorziening Negatieve plannen maken de afsluitingen zichtbaar in zowel de lasten als baten.
▪   De voorziene aanleg van de Parklaan zorgt direct voor doorbelasting van kosten aan de grondexploitaties binnen de Veluwse Poort.

Ruimtelijke Planvorming
Zowel de lasten als de baten op de productgroep ruimtelijke planvorming nemen in 2018 ten opzichte van 2017 af. Een groot deel van het verschil wordt verklaard door wijzigingen in de investeringsramingen van de Veluwse Poort. Verschillen in lasten tussen 2017 en 2018 betreffen het afronden van de werkzaamheden voor de westelijke spoorzone in 2017 en het opstarten van de werkzaamheden voor de Parklaan. Verschillen in baten ontstaan door de ontvangst van incidentele subsidies in 2017. De baten en lasten worden overigens neutraal verwerkt met de reserves Spoorzone en Parklaan. Voor meer toelichting op de Veluwse Poort wordt verwezen naar de paragraaf Grote projecten.

De toegerekende loonkosten nemen met € 0,3 miljoen toe. Deze toename wordt naast indexatie veroorzaakt door de toegewezen formatie in het kader van de Omgevingswet en het versterken van de toeristische infrastructuur.

Daarnaast speelt een afname van de lasten in 2018 met € 0,9 miljoen op de speerpunten Buitengebied en World Food Center. Op het programma Buitengebied is voor 2018 op dit moment de aanvraag eerste tranche uit de Perspectiefnota 2018-2021 opgenomen. Het budget ter voorbereiding van de komst van het experience center bedraagt voor 2017 € 0,45 miljoen. In het hoofdstuk Investeringsfonds Impuls Ede doen wij een aanvraag voor budget voor 2018.

Duurzaamheid en energie
In 2018 wordt nieuw afvalbeleid ingevoerd, dit leidt tot structureel lagere verwerkingskosten, maar vergt incidenteel hoge invoeringskosten in 2017. Onderdeel van het nieuwe beleid is een gewijzigde systematiek en tarifering van de afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een daling van de opbrengsten in 2018 met € 0,3 miljoen. Organisaties die voorheen papier inzamelden ontvangen een lagere tegemoetkoming in 2018. Genoemde wijzigingen worden verrekend met de Reserve Afval.

Op het programma Duurzaamheid is voor 2018 op dit moment de aanvraag eerste tranche uit de Perspectiefnota 2018-2021 opgenomen. Het budget neemt ten opzichte van 2017 met € 0,2 miljoen af. In het hoofdstuk Investeringsfonds Impuls Ede wordt het speerpunt verder toegelicht.