Wat willen we bereiken?

Het speerpunt buitengebied is gericht op het realiseren van een vitaal buitengebied. Dit betekent een vitale agrarische sector, een toekomstbestendige toeristische sector met een goede recreatieve infrastructuur, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een positieve belevingswaarde voor inwoners en recreanten en duurzame werkgelegenheid. Dit willen we bereiken door onder andere het stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid in het buitengebied waarbij bedrijven een bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit.

De doelen voor het buitengebied zijn:

  1. Een vitale agrarische sector, met ruimte voor groeiers en maatregelen gericht op vrijkomende agrarische bebouwing.
  2. Een toekomstbestendige toeristische sector met levensvatbare bedrijven en een goede recreatieve infrastructuur.
  3. Versterken van de omgevingskwaliteit met als uitgangspunt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en tegelijkertijd een goede belevingswaarde voor inwoners en recreanten.
  4. Duurzame werkgelegenheid.

Wat zijn onze verwachtingen?

Op 8 december 2016 is het Programma Buitengebied vastgesteld. Om aan de bovengenoemde doelen invulling te geven is een groot aantal projecten inmiddels gestart en is het programma 'op stoom' gekomen. In 2018 zijn we volop in de uitvoering.

Omgevingskwaliteit

▪    We stellen doelen op die bijdragen aan omgevingskwaliteit, en nodigen mensen uit het gebied uit om bij

het maken van plannen deze doelen zoveel mogelijk mee te nemen (uitnodigingsplanologie).

▪    Middels pilots doen we ervaring op met deze nieuwe werkwijze, onder andere in lopende projecten voor de Ginkelse Hei, Kernhem en dorpsranden.
▪    Ede ondertekende het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen. De FoodValley is inmiddels door de overheid aangewezen als officiële pilotregio om luchtkwaliteit te verbeteren. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij  levert in 2018 de resultaten van de eerste pilots op.

Agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid

▪     Via het project inventarisatie vitaliteit buitengebied krijgen we inzicht in de werkelijke situatie in het buitengebied. Door op grote schaal data te combineren en locatiebezoeken af te leggen actualiseren we onze data. De Gemeente en de OddV werken nauw samen aan deze inventarisatie en vervolgtrajecten.
▪     Met de inventarisatie krijgen we inzicht in gebieden waar agrarische uitbreidingen mogelijk of wenselijk zijn, en gebieden waar andere functies passend lijken.
▪     We verkennen nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in regioverband.
▪     Via diverse projecten geven we invulling aan de uitvoering van het Manifest van Salentein, gericht op een vitale agrarische sector.
▪     Om afname van biodiversiteit in het buitengebied een halt toe te roepen onderzoeken we waar kansen liggen om landbouw en natuurbeheer en/of natuurontwikkeling met elkaar te verbinden.

Recreatie en Toerisme

▪     De Visie op Recreatie en Toerisme, die eind 2017 wordt vastgesteld, geven we verder vorm in een uitvoeringsprogramma op basis van de strategielijnen.
▪     We nemen actief deel aan Gebiedsopgave Veluwe. Lopende projecten zijn: Vitale Vakantieparken, Excellente Routestructuren en Robuuste Marketing.
▪     Continueren Vitale Vakantieparken: we adviseren ondernemers om hun bedrijf zo vorm te geven dat het kan inspringen op veranderende vraag van toeristen.
▪     We continueren en intensiveren projectmatige aanpak permanente bewoning recreatieterreinen.
▪     In het project Optimalisatie Routestructuren wordt gewerkt aan ontwerp, aanleg en beheer van routes voor wandelaars, ruiters en fietsers. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met andere Veluwse partijen.
▪     We versterken het herinneringstoerisme, onder andere door participatie in Project Dropzone Ede.

Budget 2017 en 2018

Het oorspronkelijke budget voor 2017 van € 730.000 is verhoogd met
▪   € 100.000 voor Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen en met
▪   € 150.000 voor Handhaving Permanente Bewoning Vakantieparken.
Voor deze twee voorstellen is in de perspectiefnota dekking gevonden binnen het investeringsfonds, en deze voorstellen zijn ondergebracht onder het programma Buitengebied, vanwege de grote inhoudelijke verwevenheid.

Voor 2018 is een budget van € 891.000 beschikbaar, waarin ruim de helft wordt ingezet voor 'Gezonde Leefomgeving' en aanpak permanente bewoning. We verwachten in 2018 volop in de uitvoering te zitten.