Organisatie - ontwikkeling en opleiding   pm
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 heeft u het amendement 'Bedrijfsplan investering ambtelijke organisatie' aangenomen. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt meer inhoudelijk op de uitvoering van het amendement ingegaan. Daarnaast hebben wij u over de voortgang geïnformeerd op de PDE van 28 september jl. Op volle kracht geven wij uitvoering aan de impuls voor de organisatie. Omdat deze acties zorgvuldigheid vragen én parallel lopen aan het proces van opstellen van de programmabegroting, was het niet mogelijk om een scherpe vertaling te maken naar de financiële gevolgen. De ingezette weg stopt niet bij de jaarovergang. Naar verwachting zijn dit jaar nog niet alle door u beschikbaar gestelde budgetten voor organisatieontwikkeling en opleiding noodzakelijk. Bij de Programmarekening 2017 komen we hier in ieder geval op terug.

Sloopkosten en afboeken boekwaarde voormalig schoolgebouw Bennekom   € 0
De Irenelaan 1A in Bennekom is tot 2015 in gebruik geweest door basisschool de Prinsenakker. Na het vertrek van deze school is de locatie leeg komen te staan en zijn de mogelijkheden voor de locatie onderzocht. Het schoolgebouw is functioneel zeer verouderd en niet meer benodigd voor onderwijsdoeleinden en de schoollocatie is omsloten door woningen. De omwonenden hebben aangegeven de grond graag te willen kopen om een buurttuin te realiseren. Met de buurtbewoners is overeenstemming over de koop van de grond, daarom kan worden overgegaan tot sloop van de oude school. De sloop zal eind 2017 plaats vinden en de verkoop en overdracht van de grond in 2018. De verwachte kosten, incl.de afboeking van de boekwaarde, bedragen
€ 365.000. De verwachte opbrengst in 2018 ligt rond de € 400.000. In 2018 worden in één keer de kosten en opbrengsten bij elkaar gebracht in het resultaat.

Incidentele verkopen   € 440.000 V
Voor 2017 wordt aan incidentele verkopen een bedrag verwacht van € 440.000. Dit resultaat is opgebouwd uit een verkoop van een woning, een stuk grond en diverse reststroken en is mede een uitvloeisel van ons beleid om panden waar geen beleidsvraag voor is te verkopen.

Stelpost onderuitputting   € 1.250.000 N
In de programmabegroting is een structurele stelpost onderuitputting opgenomen. We gaan er van uit dat niet alle budgetten besteed worden, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging. Dit leidt aan het einde van het jaar tot voordelen op de diverse programma's. Hiertegenover staat de vrijval van deze stelpost.

Onvoorzien   € 100.000 V
Analoog aan de vrijval van de stelpost onderuitputting laten wij de post onvoorzien vrijvallen, een voordeel van € 100.000.

Verbouwing Burgerzaken   € 0
In de Perspectiefnota 2018-2021 heeft u voor de verbouwing van Burgerzaken een krediet beschikbaar gesteld van € 0,6 miljoen. In september zijn de inschrijvingen op de aanbesteding binnengekomen. De investering valt € 190.000 hoger uit. De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de verbouwing van een publieksruimte extra installatietechnische kosten met zich meebrengt. Daarnaast vraagt de inrichting van de publieksbalies meer investeringen op het gebied van veiligheid en klantvriendelijkheid. De verbouwing wordt afgerond in 2018. Dit leidt tot een vrijval van de begrote kapitaallasten in hetzelfde jaar van € 67.000. Met ingang van 2019 stijgen de jaarlijkse kapitaallasten met € 19.000. Wij stellen u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.