Ontwikkelingen

Doorontwikkeling WMO en participatie
In 2016 heeft Ede de keuze gemaakt om de transformatie van de drie decentralisaties in de daaropvolgende jaren op onderdelen te intensiveren. Wij hanteren daarbij onze eigen Edese wijze. We trekken daarbij met partners gezamenlijk op om domeinoverstijgende samenwerking en bekostiging te stimuleren. Ondersteuning wordt zo veel mogelijk ontschot en integraal aangeboden in de nabijheid van de leefwereld van de cliënt (bijvoorbeeld via arrangementen). We hanteren daarbij een resultaatgerichte aanpak waarbij maatwerk het motto is.
Het gaat daarbij tevens om een intensivering van de gewenste verschuiving van formele naar informele ondersteuning (door bijvoorbeeld het optimaal inzetten van vrijwilligers) en van individueel naar groep (door bijvoorbeeld het creëren van laagdrempelige wijkgerichte ontmoetingsplekken).

Doorontwikkeling transformatieproces regionale inkoop jeugdhulp
Met alle jeugdhulpaanbieders wordt in regioverband (FoodValley) samengewerkt aan een gezamenlijke transformatieagenda. Deze transformatie moet in de komende jaren gaan leiden tot een ondersteuningsaanbod voor kwetsbare jeugd dat aansluit bij de inhoudelijke ambities en werkwijze van de gemeente Ede. Een belangrijk aspect van de transformatie is het versterken van de toegang tot specialistische kennis en kunde van kinder- en jeugdpsychiatrie en psychosociale zorg. De huisarts is hiervoor de belangrijkste en grootste verwijzer. In 2017 wordt de inzet van de Specialistische Ondersteuning Huisartsen (SOH) in Ede verder uitgebreid.

Toename aantal statushouders in de gemeente
De ambitie is dat deze nieuwe inwoners goed en snel inburgeren, integreren en participeren door middel van werk of onderwijs en opleiding. Dit vraagt om extra activiteiten en een integrale aanpak met wonen en werk. Er is samenwerking met maatschappelijke partners en werkgevers in afstemming met de arbeidsmarktregio FoodValley.

Werkkracht: 'Iedereen heeft kans op werk en participatie, tenzij …..'
De gemeenteraad heeft besloten om Permar op te heffen per 1 januari 2018. Werkkracht EDE BV zal dan operationeel zijn en perspectief op werk bieden voor alle werkzoekenden en werknemers uit de brede doelgroep van de participatiewet, met en zonder arbeidsbeperking. Daarbij biedt Werkkracht ondersteuning.
Werkkracht is de verbinden factor tussen werkzoekenden, werkgevers, samenwerkingspartners en de gemeente. Doel is om iedereen zo regulier mogelijk aan het werk te helpen.
We staan ook klaar voor onze werkzoekenden, die niet direct betaald werk krijgen, maar die we vanuit Werkkracht in de Edese samenleving op andere wijze dan betaald werk laten participeren.

Het uitvoeren van de pilot het SamenWerkBedrijf

Het SamenWerkBedrijf is een samenwerkingsovereenkomst tussen ACV, Permar en de gemeente Ede. Onderdeel van deze pilot is dat het onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd wordt met inzet van onder andere mensen met een garantiebaan. In 2018 wordt Werkkracht een partner in de uitvoering van deze pilot omdat Permar per 1 januari 2018 is opgeheven. Op basis van evaluatie wordt besloten of en in welke vorm de pilot na 2018 wordt gecontinueerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

127.833

N

118.665

N

112.298

N

108.525

N

107.735

N

108.208

N

Financiële baten per productgroep

Maatwerkvoorziening

4.341

V

2.448

V

2.409

V

2.359

V

2.359

V

2.359

V

Werk en Participatie

1.913

V

868

V

893

V

908

V

868

V

868

V

Inkomensvoorziening

25.561

V

23.404

V

20.353

V

20.353

V

20.353

V

20.353

V

Totaal baten programma

31.815

V

26.719

V

23.654

V

23.619

V

23.579

V

23.579

V

Saldo van baten en lasten

96.018

N

91.946

N

88.643

N

84.906

N

84.156

N

84.628

N

Storting reserve

1.953

N

21

N

740

N

1.976

N

2.146

N

2.146

N

Onttrekking reserve

716

V

2.243

V

523

V

461

V

311

V

11

V

Resultaat

97.255

N

89.724

N

88.861

N

86.420

N

85.991

N

86.763

N

Maatwerkvoorzieningen

Het beschikbare budget voor jeugdzorg (combinatie van rijksmiddelen en incidentele algemene middelen) daalt met € 0,5 miljoen. Gestuurd wordt op het opvangen van deze daling door het realiseren van voordelen uit de transformatie.                        

Voor de maatwerkvoorzieningen Wmo (begeleiding, dagbesteding, thuisondersteuning etc.) zijn bij de Meicirculaire 2017 voor het jaar 2018 extra middelen ad € 0,5 miljoen verkregen. In de eerste plaats een compensatie voor de extramuralisering, hulpbehoevende ouderen blijven langer thuis wonen in plaats van een instelling. Daarnaast betreft dit extra middelen voor de volumegroei van de Wmo.

Bij beschermd wonen wordt een hogere uitkering ontvangen waardoor de lasten stijgen met € 0,6 miljoen. Dit betreft vooral de compensatie van de hogere kapitaallastenvergoeding aan de aanbieders. Resultaten waaronder de extramuralisering via arrangementen GGZ versus de afbouw van intramurale bedden worden verrekend met de reserve beschermd wonen.

Op de maatschappelijke opvang zien we de lasten dalen. Medio 2018 eindigt de pilot next level aan de Stationsstraat, maar ook het wegvallen van incidentele lasten voor lokaal maatwerk, onderzoek en inhuur zijn oorzaken dat de lasten in 2018 dalen. Daar tegenover stijgen de lasten voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In 2018 wordt ook geïnvesteerd in een integrale aanpak van zwerfjongeren, deze zijn echter nog niet in de ramingen verwerkt. Resultaten worden verrekend met de reserve maatschappelijke opvang.

Bij het regionale budget voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) zien we de lasten licht stijgen, die nog binnen de uitkering kunnen worden opgevangen. In 2017 vindt nog een onttrekking aan de reserve vrouwenopvang van € 0,1 miljoen plaats, maar dan is de reserve leeg. Voor 2018 is een budgetgarantie afgegeven tot maximaal de hoogte van het aandeel GIA in de uitkering vrouwenopvang. Regionaal is echter discussie over de hoogte van het aandeel Ede in 2018. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt overleg plaats om de lasten naar de toekomst binnen het daarvoor bestemde regionale budget te houden.

Op de maatwerkvoorzieningen zijn in 2017 incidenteel correcties van de rekening 2016 geraamd ter grootte van € 0,6 miljoen voor WMO, € 1 miljoen voor jeugdzorg en € 0,7 miljoen voor beschermd wonen. Als gevolg hiervan zijn de lasten in 2018 € 2,3 miljoen lager dan in 2017. Daarnaast zijn in 2018 meer bedrijfsvoeringskosten aan het maatwerk toegerekend (€ 0,3 miljoen).

Werk en participatie
Het budget neemt met ruim € 1,2 miljoen af als gevolg van een dalend aantal Wsw’ers en een lagere bijdrage per Wsw'er. Deze daling is ook terug te zien in de algemene uitkering. Daarnaast is sprake van een afname van de lasten voor de arbeidsmarktregio met € 0,2 miljoen. De onttrekking vanuit de reserve arbeidsmarktregio is navenant lager.

Inkomensvoorziening
Vanwege de onzekerheid rondom het objectief verdeelmodel voor de gebundelde uitkering is de verhoging van de gebundelde uitkering niet structureel verwerkt. In de Perspectiefnota 2019-2022 wordt aan de hand van de beschikking 2018 het budget geactualiseerd. In de begroting leidt dit tot een verschil van ruim € 3 miljoen aan zowel de lasten als de baten kant.