Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners-222204209

Cijfer is voor 2015 en 2016 aangepast omdat inwoneraantallen waarover het aandeel was berekend niet klopten

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners-453732

Cijfer is voor 2015 en 2016 aangepast omdat inwoneraantallen waarover het aandeel was berekend niet klopten

Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden--8683
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)0,460,83--

Depla-indicator. Cijfers komen uit Waarstaatjegemeente (bron: Kinderen in Tel).

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO-359331322

Depla-indicator. Cijfer is voor 2015 en 2016 aangepast omdat inwoneraantallen waarover het aandeel was berekend niet klopten

Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)-8,58,8

Depla-indicator

Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt141514
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening409322345
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven-21-

Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid.

Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking-7437

Voor 2015 het aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015) per01-12-2015, voor 2017 het aantal personen per september 2016

Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang126122153

Gebruik Johanniter opvang en Leger des Heils inclusief geen gebruik van opvang maar wel recht op opvang

Werkzoekende jongeren (jonger dan 27 jaar)356319423

Alternatieve indicator voor Depla-indicator 'Werkloze jongeren'; (% 16-22 jaar met alleen een bekend cijfer voor meest recente cijfer bij KING: 2012: 0,7%)

Aantal huishoudens dat in een jaar bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen1.6361.4461.887