Ontwikkelingen

Omgevingsgericht beleid - omgevingswet
De rijksoverheid werkt aan de bundeling van wetten in de Omgevingswet. Naar verwachting wordt dit pas in 2021 van kracht (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet).

De gemeente Ede is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. De wijze waarop de gemeente invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid is opgenomen in beleid. Op dit moment is het beleid veelal sectoraal uitgewerkt in diverse beleidsdocumenten. Wij hebben de ambitie om te komen tot één omgevingsbeleid voor de fysieke leefomgeving zodat onderlinge samenhang in het beleid ontstaat, het beleidskader éénvoudiger wordt en ruimte geboden kan worden aan initiatieven.

Visie Openbare Ruimte (VOR)
De VOR is in 2016 vastgesteld en zorgt voor een integrale visie, waarin de verschillende ‘grijze, groene en blauwe’ onderdelen in de openbare ruimte in nauwere samenhang met elkaar worden gebracht voor de periode 2017-2020. In de VOR is bepaald dat op verschillende plekken in Ede het onderhoudsniveau stijgt. Daar zijn extra financiële middelen voor nodig, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.

Klimaatverandering
Vanwege klimaatverandering moeten we niet alleen leren omgaan met piekbuien, maar ook met de gevolgen van langdurige droogte. Zeker tegen de rand van de Hoge Veluwe kan ineens veel regen vallen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden, zoals het centrum van Ede, speelt ook het optreden van hittestress een toenemende rol van betekenis. Dit alles heeft negatieve gevolgen voor de leefomgeving.

Spelen
Op het gebied van spelen zien we dat er een verschuiving is van het traditionele spelen naar natuurlijk spelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

35.440

N

33.109

N

30.944

N

32.596

N

31.982

N

32.128

N

Financiële baten per productgroep

Kwaliteit leefomgeving

17.064

V

14.677

V

13.697

V

13.906

V

14.127

V

13.814

V

Totaal baten programma

17.064

V

14.677

V

13.697

V

13.906

V

14.127

V

13.814

V

Storting reserve

3.321

N

1.542

N

2.664

N

2.319

N

2.284

N

2.159

N

Onttrekking reserve

1.582

V

1.674

V

882

V

1.763

V

858

V

843

V

Resultaat

20.114

N

18.300

N

19.029

N

19.247

N

19.281

N

19.632

N

In de jaarschijf 2017 is voor € 0,7 miljoen extra groot onderhoud gepleegd, gedekt uit de reserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte. In 2018 gebeurt het tegenovergestelde, en wordt voor € 0,5 miljoen minder groot onderhoud gepleegd. Dit wordt gestort in dezelfde reserve.

De lasten van het product Riolering nemen met € 1,5 miljoen af ten opzichte van 2017. Dit is het gevolg van het verwerken van het in juni 2017 vastgestelde GRP Ede 2018-2022. Hierbij is tevens besloten om de tarieven voor de rioolheffing in 2018 met 7% te verlagen, dit leidt tot een daling van de opbrengsten met € 0,4 miljoen. In 2016 heeft een te hoge afdracht aan de Reserve BTW compensatiefonds plaatsgevonden (€ 0,7 miljoen), dit is in 2017 gecorrigeerd. Genoemde mutaties worden verrekend met de Voorziening vervangingsinvesteringen riolering.

De kapitaallasten van de openbare ruimte zijn € 0,3 miljoen hoger, dit heeft met name te maken met de kredieten 'vervanging openbare ruimte'. Budgetverhogingen die horen bij de uitbreiding van het areaal en de prijscompensatie zorgen samen voor een verhoging van de lasten van € 0,2 miljoen.