Gemeenten zijn verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De bron van de gepresenteerde set beleidsindicatoren vindt u op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze website biedt de mogelijkheid om de indicatoren te vergelijken met andere gemeenten of groepen van gemeenten. Om praktische redenen heeft het Rijk geen meetdatum voor de beleidsindicatoren voorgeschreven. Gemeenten dienen bij het maken van de begroting en de programmaverantwoording de meest actuele cijfers van de website te gebruiken. Deze indicatoren zijn ook wel bekend onder de naam 'Depla-indicatoren'.

Een deel van de indicatoren is opgenomen in de programma's. In onderstaande tabel is per taakveld aangegeven met welk programma de indicatoren een relatie hebben. De indicatoren onder het kopje Bestuur en Organisatie zijn ontleend aan de eigen gemeentelijke gegevens.

Indicator

Eenheid

Periode

Waarde*

0. Bestuur en ondersteuning (programma 8)

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

% van totale lasten

1. Veiligheid (programma 6)

Verwijzingen Halt 

Aantal per 10.000 jongeren

2016

67,2

Hardekern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

2014

1,6

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2016

2,3

Geweldsmisdrijven 

Aantal per 1.000 inwoners

2016

4,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2016

4,2

Vernieling en beschadiging in de openbare ruimte

Aantal per 1.000 inwoners

2016

4,8

2. Verkeer en vervoer (programma 4)

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

%

2015

9

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

2015

9

3. Economie (programma 4)

Functiemenging

%

2016

53,7

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product - index

2013

81

Vestigingen (van bedrijven)

 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2016

140,3

4. Onderwijs (programma 2)

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2016

1,48

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2016

14,4

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2015

?

5. Sport, cultuur en recreatie (programma 1)

Niet-wekelijkse sporters

%

?

6. Sociaal domein (programma 3)

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

2016

774,2

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,56

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2016

66,5

Percentage kinderen in armoede

% 4 t/m 12 jarigen

2015

4,43

Percentage jeugdwerkloosheid

% 16 t/m 22 jarigen

2015

0,83

Bijstandsuitkeringen

Per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

2016

28

Aantal re-integratievoorzieningen

Per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2016

23,3

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

8,8

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

1

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2016

0,4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inwoners

2016

50

7. Volksgezondheid en milieu (programma 5)

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2015

201

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

3

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Duizend euro

2016

226

Nieuwbouw woningen

Aantal per 1.000 woningen

2014

10,6

Demografische druk 

%

2017

74,7

Woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro's

2017

629

Woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

2017

676

* Stand www.waarstaatjegemeente.nl per 14 augustus 2017