Interpretatie BBV regels ten aanzien van toerekening rente aan de grondexploitaties
Bij de beoordeling van de jaarrekening 2016 door de accountant is opgemerkt dat de gemeente in 2016 de door de gemeenteraad vastgestelde rente van 2,5% aan de grondexploitaties heeft toegerekend, terwijl de werkelijke middeling van de rente (verhouding rente over vreemd en rente over eigen vermogen) 2,73% heeft bedragen. Voor 2016 is hierop geen correctie toegepast, maar voor 2017 wordt geadviseerd wel uit te gaan van een toerekening van de werkelijke rente middeling. Hierdoor wordt de aan de plannen toe te rekenen rente in 2017 hoger dan waarmee in het MPG 2017 rekening is gehouden. In de toekomst wordt verwacht dat de rente lager zal zijn dan de 2,5% waarmee in het MPG 2017 is gerekend. In de uitgangspunten MPG 2018 zal hier nader op worden ingegaan.

Vennootschapsbelasting voor overheden (VPB)
In 2015 is voor de bepaling van een winstoogmerk een toets uitgevoerd voor de Edese situatie door PWC. Hieruit is geconstateerd dat de grondexploitaties van Ede volgens de rekensystematiek niet VPB plichtig zijn. Voor de uitvoering van de winstoogmerk toets dient ten behoeve van het overleg met de belastingdienst een quick scan te worden uitgevoerd, waarbij de rente uit het verleden en toekomstige rente wordt geëlimineerd. Door de SVLO is op 16 juni 2017 een nieuwsflits uitgegeven waarin is aangegeven dat, indien de Quick scan een onduidelijk beeld over het winstbejag oplevert, een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Voor de gemeente Ede is dit aan de orde. Voor deze 'post quick scan' zijn nadere richtlijnen aangegeven hoe met de toerekening van rente aan de berekeningen moet worden omgegaan.
Het is nog niet duidelijk wat de invloed hiervan zal zijn op de beoordeling van de winstoogmerk toets door de Belastingdienst.

Aardgasloos bouwen
Het college heeft besloten voor de nieuwbouw projecten die nog moeten starten en waar de gemeente middels contractering nog invloed op kan uitoefenen geen aansluitingen op aardgas meer te realiseren.
Dit kan effect hebben voor de gemeentelijke projecten, bijvoorbeeld op de concurrentiekracht van deze projecten ten opzichte van de particulier te ontwikkelen woningbouwlocaties en het ruimtegebruik in het openbaar gebied. Hoe groot dit effect zal zijn is nog niet te voorspellen. Ook kan deze eis consequenties hebben voor de planning van de start van de bouw. In enkele gevallen moet worden heronderhandeld over de verkoopvoorwaarden en mogelijk wordt de snelheid van het verkopen van de woningen door de eis om gasloos te bouwen beïnvloed. Per project zal dit bekeken worden en in het MPG 2018 zullen de financiële gevolgen worden meegenomen.