Thuisondersteuning - algemene voorziening cliënten   € 580.000 V
De algemene voorziening thuisondersteuning komt nog onvoldoende van de grond. Het nieuwe beleid kent een trage start en cliënten blijven nog meer in de maatwerkvoorziening dan verwacht. Op dit moment maken 60 cliënten gebruik van de algemene voorziening. In de raming was rekening gehouden met 200 bestaande cliënten en de instroom van 100 nieuwe cliënten. Uit eerste beelden lijkt de eigen bijdrage een reden te zijn om niet over te stappen naar een algemene voorziening. Nader onderzoek en evaluatie is nodig, waarbij ook de bedrijfsvoering moet worden bezien. Per saldo wordt een voordeel van € 580.000 verwacht, maar hier staat tegenover dat er een nadeel (€ 300.000 N) bestaat op de maatwerkvoorziening (zie programma Individuele ondersteuning).

Thuisondersteuning - algemene voorziening mantelzorgers   € 70.000 V
Het beleid van thuisondersteuning mantelzorgers bestaat uit het tijdelijk vergoeden van 2 uur thuisondersteuning per week. Achterliggende gedachte is dat naast ondersteuning en waardering van de mantelzorgers er ook zorgkosten worden voorkomen. Het budget mantelzorg bedraagt € 768.000, waarvan € 250.000 wordt gefinancierd uit het budget 'ondersteuning en waardering mantelzorgers'. Het overige benodigde budget wordt gefinancierd uit de middelen thuisondersteuning. We zien het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de regeling opnieuw stijgen naar inmiddels 380 mantelzorgers. Naar verwachting blijven we in 2017 nog binnen het budget.
Bij ongewijzigd beleid zal het huidige budget (gebaseerd op 300 mantelzorgers) in 2018 wellicht ontoereikend zijn. Het aantal kan natuurlijk ook dalen. De ondersteuning is namelijk tijdelijk ter ontlasting, zodat de mantelzorgers ruimte hebben om te zoeken naar een structurele oplossing. Indien nodig wordt bij de komende perspectiefnota hierop teruggekomen.

Sociale teams   € 475.000 N
De sociale teams zijn nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. De werkdruk is groot. Dit komt voort uit een combinatie van stijgende zorgvraag, huidige organisatorische knelpunten en de transformatieopgave. De grote complexiteit van de zorg en het proces van wegzetten van een zorgvraag bij aanbieders spelen daarbij ook een rol.  De werkdruk is in 2017 zo groot dat het onverantwoord was hier niet op te anticiperen en heeft geleid tot inkoop van extra capaciteit voor de sociale teams. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is € 275.000. De tarieven voor deze extra capaciteit bleken ook in 2016 hoger dan begroot. In 2016 heeft dit, door het pas later op orde komen van de bezetting, niet geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget. Eind 2016 was de bezetting op orde en is deze gecontinueerd in 2017. Dat heeft geleid tot een extra kostenstijging op Jeugd van € 150.000. De systematiek geldt ook voor Wmo en heeft ook daar geleid tot een stijging van € 50.000.

Momenteel loopt de doorontwikkeling van de sociale teams naar een alliantiemodel wat de mogelijkheid biedt om knelpunten in co-creatie met de zorgaanbieders op te lossen en in gezamenlijkheid sturing te geven aan de transformatiedoelen en de ketensamenwerking. Daar waar mogelijk wijkgericht en in aansluiting op de gebiedsagenda’s waarbij de ervaringen van de pilot Ede-West belangrijke input zal zijn. We verwachten de komende periode scherper inzicht te krijgen welk deel opgelost kan worden door deze nieuwe wijze van organiseren. Het effect op zorgvraag en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken zal worden betrokken bij de Perspectiefnota 2019-2022.