Wat willen we bereiken?

Sinds 2013 werken de provincie Gelderland, gemeente Ede, gemeente Wageningen, Wageningen UR en andere instellingen samen aan de KennisAs Ede-Wageningen. In 2016 is deze samenwerking geformaliseerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland en de gemeenten Ede en Wageningen.

Het programma KennisAs Ede-Wageningen beoogt het creëren en versterken van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van agrofood. Deze economische clustering in het gebied Ede en Wageningen biedt ruimte voor innovatie, versterkt de lokale en regionale werkgelegenheid en draagt bij aan een hoogwaardig voorzieningenniveau.

De programmadoelen zijn te verdelen onder de drie sporen:

 • versterken concurrentiekracht;
 • versterken innovatie ecosysteem (community);
 • versterken ruimtelijke kwaliteit (herkenbaar & zichtbaar).

Wat zijn onze verwachtingen?

Doel: Versterken concurrentiekracht

 • Het initiatief van de Wageningen UR voor een interuniversitair onderzoeksprogramma Food & Consument gerelateerd aan de bezoekersstroom van het WFC heeft goede grond bij een zestal universiteiten, viertal HBO's (waaronder de CHE) en drietal onderzoeksinstituten gevonden. De universiteiten geven aan vanaf 2018 zelfstandig in het programma te gaan investeren, de verwachting is dat de HBO's dit voorbeeld volgen.
 • De Food Incubator - een voorziening voor startende ondernemingen - blijkt vanuit eerder onderzoek haalbaar. FoodValley.nl heeft een businesscase opgesteld, de verwachting is dat dit jaar de formele samenwerking tussen de betrokken partijen is geregeld en de Food Incubator in 2018 van start kan. Wij verwachten een toename van aangesloten partijen in de komende periode.
 • Voor acquisitiemedewerkers van onder andere Ede, Wageningen, Wageningen UR, WFC en andere stakeholders is een communicatie toolbox opgezet om online steeds het meest actuele materiaal beschikbaar te hebben.
  De toolbox gaat dit jaar definitief online, waarbij ook de partners in de regio worden uitgenodigd mee te doen.
 • Door de gemeente Wageningen wordt samen met onder andere ondernemers gewerkt aan revitalisering van het Business & Science Park (B&SP).
 • Food en BusinessPark Ede en de Integrale aanpak Bedrijventerreinen en locaties (IABW) sluiten aan op de KennisAs.

Doel: Versterken innovatie-ecosysteem

 • De WUR heeft afgelopen jaar in samenwerking met de provincie, de gemeenten Ede en Wageningen, en in afstemming met de regio FoodValley en stichting FoodValley.nl aan een Kennispark ontwikkeling gewerkt.

Kennispark is een onafhankelijke organisatie, die met grote betrokkenheid van de WUR maar juist ook op enige afstand daarvan een middel vormt om investeerders te binden aan het gebied van Ede-Wageningen/FoodValley én bedrijven (van starters tot groeiers) te versterken. Bestaande voorbeelden hiervan zijn Kennispark Twente en Brainport. Bij succesvol besluit over de verdere ontwikkeling van Kennispark eind dit jaar, is de verwachting in 2018 een start te maken met de uitvoering van Kennispark FoodValley.

 • In het laatste kwartaal van dit jaar en in 2018 vinden er thematische events plaats die gericht zijn op de combinatie van de programma's KennisAs en Food. Hierbij staat de verbinding met het regionale bedrijfsleven centraal.
 • De gemeente Wageningen heeft de CityDeal ‘Kennis maken’ getekend. Een CityDeal is een middel om de doelstellingen vanuit het Rijk zoals het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in Nederlandse steden te bereiken. De City Deal Kennis Maken bevat concrete samenwerkingsafspraken tussen universiteiten, HBO’s, steden, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met als doel integrale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te formuleren. Evenals voorgaande jaren schakelt de gemeente Wageningen in 2018 WUR-studenten bij projecten. De gemeente Ede zorgt voor verbinding met de CHE.

Doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit

 • In het najaar van 2017 stellen de colleges van de gemeente Ede en Wageningen en de Gedeputeerde Staten het Handboek Inrichting Openbare Ruimte KennisAs vast. Zowel in Wageningen (Nijenoord Allee) als in Ede (Parklaan) passen wij het handboek toe waarmee het innovatieve karakter van het gehele gebied zichtbaar wordt.
 • Na volledige afronding van de benodigde locatieonderzoeken en kosten doorrekening wordt definitief besloten over de plaatsing van bakens langs de KennisAs. Realisatie wordt voorzien in 2018.

Budget 2017 en 2018

De uitvoering van het programma is toebedeeld aan elk van de drie partners. Op dit moment wordt voorzien dat het gehele budget vanuit Ede en Wageningen wordt ingezet. De provincie heeft de afgelopen 2 jaar geen grote projecten ter hand genomen en daarom minder besteed. Dit zal leiden tot een verrekening van de kosten eind 2017. Concreet voor 2017 wordt ingeschat een volledige besteding van het budget vanuit het investeringsfonds en een verrekening met de provincie van circa € 200.000.