Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting
Begin 2017 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestings Plan (SHP) deel 1 vastgesteld waarmee ook de huisvestingsagenda ten behoeve van de renovatie of vernieuwing van de schoolgebouwen is vastgesteld. In 2017 is in een intensief traject met de schoolbesturen het SHP geactualiseerd door een aantal inhoudelijke thema's uit te werken. In 2018 gaan we door met het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van het plan en de huisvestingsagenda: volgens planning met renovatie of nieuwbouw de kwaliteit van de schoolgebouwen verbeteren, het faciliteren van de vorming van kindcentra en het verruimen van de huisvestingsmogelijkheden van passend onderwijs in het reguliere onderwijs.

Sport
In 2018 geven we verder uitvoering aan de vastgestelde accommodatieplannen voor binnensport en buitensport. Zo wordt de nieuwe Topsporthal aan de Zandlaan in Ede opgeleverd, zijn er renovaties van een aantal gymzalen en kunstgrasvelden. in 2018 krijgt de revitalisering van zwembad De Peppel een vervolg. Voor sportontwikkeling werken we samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners aan Open sportparken waarbij er veel aandacht is voor talentontwikkeling en het activeren van kwetsbare doelgroepen.

Cultuur
In 2017 is gestart met de uitvoering van de nieuwe Cultuurnota. Dit resulteerde onder andere in de oprichting van het Cultuurfonds Ede. In het afgelopen jaar zijn bestuursleden geworven en is een matchmaker aangesteld. Het budget dat bij de perspectiefnota is toegekend is als subsidie beschikt. De Stichting Militair Historie Ede (SMHE) is opgericht, voortkomend uit het Platform Militaire Historie Ede en het Militair Historisch Informatiepunt. Bij de perspectiefnota heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor huisvesting van de SMHE. Nu wordt gewerkt aan de renovatie en restauratie van gebouw De Smederij om het gebouw geschikt te maken voor deze functie. Opening is voorzien in het voorjaar van 2018.
Met Cultura zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van aanvullende projecten op het gebied van cultuureducatie op de scholen. De Omroep Ede heeft een subsidieaanvraag ingediend voor innovatie van de technische apparatuur. De gemeenteraad heeft hiervoor bij de perspectiefnota budget beschikbaar gesteld. Vanuit de Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) is een streekindeling vastgesteld die gericht is op samenwerking van de lokale omroepen. Binnen deze streekindeling heeft de gemeente Ede het initiatief genomen om te komen tot samenwerking op facilitair gebied, waarbij de eigenheid van de lokale omroepen gewaarborgd blijft. De afronding van de verkennende fase om te komen tot het Exposeum is voorzien voor het einde van het jaar.

Erfgoed
In 2017 zijn we gestart met de actualisatie van ons gemeentelijk erfgoedbeleid en bijbehorend instrumentarium. De wijziging van het erfgoedbeleid krijgt zijn beslag in 2018. Met de komst van de Erfgoedwet (2016) en Omgevingswet worden vanuit het Rijk meer taken en verantwoordelijkheden op gebied van erfgoed bij de gemeente neergelegd en wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. In 2018 integreren we wijzigingen in het (sectorale) erfgoedbeleid in een visie op het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (omgevingsvisie). In 2018 wordt de archeologische dienstverlening in Ede geoptimaliseerd door de samenwerking met vrijwilligers en buurgemeenten te intensiveren. In 2018 worden verdere stappen gezet in het restauratie- en herbestemmingsproces van diverse monumenten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Financiële lasten per productgroep

Onderwijshuisvesting

5.505

N

7.378

N

5.530

N

6.053

N

6.061

N

6.169

N

Sport

9.470

N

7.296

N

7.083

N

7.283

N

7.496

N

7.481

N

Cultuur

9.753

N

9.340

N

8.772

N

8.348

N

8.481

N

8.235

N

Totaal lasten programma

24.728

N

24.014

N

21.385

N

21.684

N

22.038

N

21.886

N

Financiële baten per productgroep

Onderwijshuisvesting

204

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

Sport

1.724

V

2.340

V

257

V

257

V

257

V

892

V

Cultuur

969

V

195

V

141

V

141

V

141

V

141

V

Totaal baten programma

2.897

V

2.535

V

398

V

398

V

398

V

1.033

V

Storting reserve

13.403

N

2.024

N

272

N

271

N

271

N

270

N

Onttrekking reserve

15.445

V

3.230

V

744

V

745

V

528

V

283

V

Resultaat

19.790

N

20.273

N

20.514

N

20.812

N

21.383

N

20.840

N

Onderwijshuisvesting                     
De gemeentelijke begroting voor onderwijshuisvesting daalt volgend jaar aan zowel de lasten- als de batenkant. Dit is een gevolg van het voltooien van een aantal projecten met achterstallig onderhoud in 2017, waaronder het gebouw van de Rots. Omdat deze projecten uit de reserve werden gedekt is het netto effect op de begroting nihil.
De kosten van onderwijs dat gehuisvest is in multifunctionele accommodaties is vanaf 2018 doorverdeeld vanuit vastgoed. Dit resulteert in een stijging van kosten voor onderwijshuisvesting van € 0,32 miljoen.

Sport
Het project Sportpark Otterlo wordt afgesloten. Deze afwikkeling die in de cijfers van 2017 is verwerkt veroorzaakt een verschil op baten en reservemutaties in vergelijking met de begroting voor 2018.

Cultuur
In de begroting staat tot en met 2017 structureel een budget van € 0,5 miljoen voor het Exposeum. Vanaf 2018 bedraagt dit € 0,25 miljoen, besloten bij het traject mEdemaken.

Vergeleken met 2017 wordt er in 2018 voor € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan beeldende kunst(aankopen). De daarmee samenhangende onttrekking uit de reserve Kunstaankopen wordt met het zelfde bedrag verlaagd in 2018, per saldo nihil.