Ontwikkelingen

Economie en arbeidsmarkt
In 2018 wordt op het gebied van bedrijventerreinen de aandacht verdeeld over een aantal zaken.
Bij de verkoop van bedrijfskavelsop Food & Businesspark (voorheen de Klomp Oost genoemd) vormt de doorontwikkeling van een (regionaal) ecosysteem waarin de bedrijven en instellingen kunnen en willen landen de centrale leidraad. Een ecosysteem wordt gevormd door factoren die gezamenlijk zorgen voor een aantrekkelijke omgeving om te ondernemen voor zowel de startende ondernemer als de multinational.
Verder zoeken wij samen met ondernemers naar de revitaliseringskansen en mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen en stellen wij plannen op voor ontwikkelingen van lokale bedrijventerreinen (zoals bijvoorbeeld in Harskamp, Ederveen en Lunteren)
In navolging van de regionale bedrijventerreinplanning zoals vastgelegd in de Regionale Visie Werklocaties wordt ook het onderdeel kantoren in regionaal verband opgepakt.
In 2018 voeren wij de retailvisie uit die in 2017 is vastgesteld. Dit betreft de uitvoering van het actieplan. Het instellen en begeleiden van een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen is in uitvoering. Uitvoering van standplaatsenbeleid, inventarisatie planologische ruimte en samen met de ondernemersverenigingen werken naar compacte kernwinkelgebieden zijn een aantal voorbeelden uit het actieplan. De accountmanager retail vervult hierin een belangrijke rol.

In 2018 investeren wij in een verdere door ontwikkeling van het regionale werkgeversservicepunt. Vanuit de samenwerking met de nieuwe organisatie Werkkracht BV wordt ingezet op innovatieve allianties met werkgevers en stimuleren wij sociaal ondernemerschap.

Samen met Triple Helixpartners verdiepen we vanuit de Strategische Arbeidsmarkttafel (STAM) ons inzicht in de gezamenlijke opgaven en investeren we in acties en beleid voor het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Mobiliteit

In de gemeente is nog veel te winnen voor de fiets en de fiets wordt steeds belangrijker. Ook neemt het aantal ongevallen met een fiets toe en wijzigt wetgeving zoals bij de plaats op de weg van de speed-pedelecs. De gemeenteraad heeft in 2016 besloten in te zetten op verbetering van het fietsklimaat. Na een jaar van veel activiteiten en voorbereidingen in 2017 betekent dit voor 2018 dat veel fietsprojecten tot uitvoering komen. Het Rijk en het bedrijfsleven zetten fors in op het verduurzamen van het wagenpark in Nederland door onder meer belastingmaatregelen en het vergroten van het aanbod van elektrische voertuigen. In het verlengde hiervan stimuleert de gemeente Ede duurzame automobiliteit.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

16.014

N

19.249

N

19.193

N

18.854

N

18.286

N

11.940

N

Financiële baten per productgroep

Economische Ontwikkeling

3.302

V

271

V

271

V

271

V

271

V

271

V

Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid

1.476

V

1.565

V

1.581

V

1.581

V

1.581

V

1.581

V

Uitgifte Bedrijfslocaties

5.382

V

11.843

V

12.966

V

13.532

V

12.966

V

6.573

V

Totaal baten programma

10.160

V

13.679

V

14.818

V

15.384

V

14.818

V

8.424

V

Saldo van baten en lasten

5.854

N

5.570

N

4.375

N

3.470

N

3.469

N

3.515

N

Storting reserve

1.978

N

199

N

108

N

108

N

108

N

108

N

Onttrekking reserve

3.497

V

2.725

V

1.671

V

356

V

356

V

356

V

Resultaat

4.335

N

3.044

N

2.812

N

3.222

N

3.221

N

3.268

N

Economische ontwikkeling
De budgetten van de speerpunten Food, KennisAs en Levendig Centrum zijn onderdeel van deze productgroep. In de budgetten voor 2018 is op dit moment de aanvraag eerste tranche uit de Perspectiefnota 2018-2021 opgenomen. Dit leidt tot afname van de lasten met € 0,6 miljoen.

Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid
In 2017 is een afkoopsom (€ 0,3 miljoen) betaald voor het onderhoud van de onderdoorgangen van de westelijke Spoorzone Ede. Dit is een uitwerking van de Overeenkomst tot voorbereiding, conditionering, aanbesteding, realisatie en instandhouding van objecten in de westelijke spoorzone te Ede die in april 2014 is getekend.

Door een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering zijn de uitvoeringskosten van het parkeerproduct verlaagd (€ 0,2 miljoen).

Uitgifte Bedrijfslocaties
In de cijfers van de productgroep Uitgifte bedrijfslocaties is in de begroting van 2017 en komende jaren het
vastgestelde MPG2017 verwerkt. Verschillen ontstaan door actualisatie van verwachtingen over de
verschillende jaarschijven van de betreffende grondexploitaties. Verschillen tussen 2017 en 2018 zijn met name de voorziene aanleg van de Parklaan, met doorlegging van de kosten naar de grondexploitatie WFC en de geraamde uitgifte van gronden op bedrijventerrein De Klomp.