We zorgen voor voldoende randvoorwaarden zodat bedrijven kunnen zorgen voor gevarieerde werkgelegenheid, gericht op de kwaliteiten van de Edese beroepsbevolking en op de kansen die Ede en de Regio FoodValley bieden. Dit bereiken we door het bedrijfsleven en startende organisaties te ondersteunen succesvol te zijn en nieuwe bedrijven aan te trekken. We zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en ruimte biedt aan nieuwe bedrijven, onder andere door voldoende bedrijventerrein beschikbaar te hebben, aantrekkelijke grondprijzen en een naar buiten gerichte klantbenadering. Ook versterken we het (internationale) vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Het Agrofood-cluster van bedrijven en kennisinstellingen draagt bij aan extra werkgelegenheid in Ede en de regio en aan een hoogwaardig voorzieningenniveau. De komst van het World Food Centre (WFC) bij station Ede-Wageningen zien we als een stimulerende factor. We stimuleren en faciliteren binnen de hele gemeente een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, recreatie en toerisme voor inwoners en bezoekers, met speciale aandacht voor een levendig centrum.

In de groeiende economie is steeds vaker sprake van een mismatch of schaarste op de arbeidsmarkt. Zowel vanuit de economische ambitie een top-regio te zijn, als vanuit de sociale ambitie om zo veel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag te laten zijn, geven wij samen met de partners in het Werkgeversservicepunt vorm aan effectieve werkgeversdienstverlening op het gebied van personeelsvraagstukken. Daarnaast investeren wij in een krachtige triple helix samenwerking, juist ook op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Hiervoor is in 2017 de strategische arbeidsmarkttafel ingericht, waar door de 3 O's (overheid, ondernemers en onderwijs) over strategische zaken wordt gesproken en dit wordt vertaald in projecten.

Voor het goed functioneren van werklocaties en voorzieningen is bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Dit betekent dat inwoners en ondernemers keuzes hebben in vervoer en dat het vervoer op een efficiënte en duurzame manier kan plaatsvinden. Daarom werkt Ede aan de verbetering van reistijden op de hoofdwegen, verkeersveiligheid en het parkeerklimaat, aan vermindering van verkeershinder en aan duurzamer verplaatsingsgedrag (toename fietsgebruik en elektrisch rijden).