Stelpost decentralisaties en regeerakkoord
Met de transformatie van het sociaal domein naar een stabiele eindsituatie verdwijnt het belang van de stelpost stapje-voor-stapje. Bij de laatste perspectiefnota is de stelpost meerjarig afgebouwd. In deze programmabegroting worden geen onttrekkingen voorgesteld.

Stelpost decentralisaties en regeerakkoord

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Beschikbare stelpost (stand Perspectiefnota 2018-2021)

0

 500 V

 250 V

0

0

Restant stelpost

0

 500 V

 250 V

0

0

Reserve Lastenverlichting
De raad heeft besloten de opbrengsten van de precariobelasting gedeeltelijk in te zetten voor lastenverlichting. De lastenverlichting bestrijkt een periode van 10 jaar, daarom stellen wij u voor een reserve Lastenverlichting in te stellen.

Reserve R&T Routestructuren
In het kader van recreatie en toerisme zijn gelden beschikbaar binnen diverse exploitatiebudgetten voor de aanleg van mountainbike-, ruiter- en fietspaden. Omdat beschikbare middelen (inclusief middelen derden) en uitgaven niet synchroon lopen stellen wij voor een egalisatiereserve in te stellen.