De gemeente heeft een groot aantal projecten lopen. Dit vraagt in deze tijd om effectieve sturing en beheersing, zowel door de (project)organisatie als door het gemeentebestuur. Actueel en betrouwbaar inzicht in de projecten, de financiële consequenties en de risico’s is daarvoor een onmisbare basis.

MPG
In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2017 vastgesteld. Het MPG geeft een financiële analyse, een inschatting van de risico’s en een doorkijk vanuit het verleden naar de toekomst van de bij het grondbedrijf in beheer zijnde projecten.
Grondslag van het MPG 2017 is de volledige actualisatie van alle grondexploitaties en een actuele risicoanalyse. Peildatum voor de berekeningen hiervan is 1 januari 2017, maar belangrijke ontwikkelingen tot redactiedatum (maart) zijn hierin meegenomen.

De volgende volledige actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats bij het afsluiten van het huidige boekjaar. De resultaten worden dan weer verwerkt in het MPG 2018 en de bijbehorende risicoanalyse.

MPG-lite
Projecten zijn continu in beweging. Dit geeft aanleiding tot verscherpte waakzaamheid. Daarom is met de gemeenteraad afgesproken om ook tussentijds te rapporteren over significante ontwikkelingen. Zodoende wordt jaarlijks bij de behandeling van de actualisatie 2017 en de programmabegroting het zogenoemde “MPG lite” aangeboden.

Het MPG lite 2017 heeft een globaal karakter en geeft een beperkte actualisatie van het MPG 2017. De uitkomsten zijn gebaseerd op een quick scan van de lopende projecten en ontwikkelingen en geeft een voorlopig resultaat. Op basis hiervan worden nog geen wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Dit gebeurt bij de vaststelling van het MPG 2018.

In het MPG 2018 (bijlage bij de komende programmarekening 2017) zullen de voor de plannen te hanteren uitgangspunten en verwachtingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Hierdoor ontstaat er een nieuw actueel beeld van de te verwachten resultaten.