Regulier onderhoud Groen en Reiniging openbare ruimte   € 200.000 N

In 2017 en 2018 loopt de pilot van het SamenWerkBedrijf (SWB). Voorgaande jaren hebben we als gemeente geprofiteerd van lagere inschrijvingen op onze onderhoudswerken, de prijzen in de markt liggen momenteel hoger. Bovendien is de SWB-pilot een proefperiode, die hogere kosten met zich mee brengt: het is een leerperiode, een nieuwe organisatie en een nieuwe werkwijze met nieuwe medewerkers (Maatjes). De Maatjes zijn voorlopig niet in dienst genomen, maar tijdelijk ondergebracht in een payroll constructie. De pilot richt zich ook op het vinden van optimalisatie mogelijkheden in de organisatie, de bedrijfsvoering en de productie, maar het realiseren van efficiencyverbeteringen vergt tijd.
Als gevolg van bovenstaande zaken verwachten we gedurende de pilot uit te komen op een jaarlijks tekort van € 200.000. In 2018 vindt een evaluatie plaats van de pilot, zodat een besluit over het vervolg genomen kan worden.

Vervallen reclame inkomsten   € 150.000 N
Per 1 april 2017 is één van de contracten die we als gemeente hebben met een bedrijf dat reclames in de openbare ruimte exploiteert gestopt. Het gaat om een contract met een opbrengst van € 200.000 per jaar. Begin 2017 is gestart met een project om een andere vorm van reclame-inkomsten te vinden. Resultaten van dit project worden verwacht voor de zomer van 2018.

Wegen   € 180.000 V
Om het groot onderhoud en de vervanging van onze wegen goed te kunnen plannen is het noodzakelijk onze wegen, trottoirs en fietspaden minimaal eens per twee jaar te inspecteren. De afgelopen jaren gebeurde dit al voor de asfaltverhardingen. Voor niet asfaltverhardingen werd het onderhoud uitgevoerd op basis van signalen. In 2017 wordt het complete wegen areaal (asfalt en niet asfalt) van Ede geïnspecteerd om zo actuele inspectiegegevens te hebben over het volledige areaal (€ 100.000 N). In de komende jaren gaan we vervolgens weer over naar het stramien van jaarlijks de helft van het complete areaal inspecteren. Daarmee wordt dan de cyclus weer opgepakt.

Er is sprake van vrijval van kapitaallasten voor een bedrag van € 280.000. Dit betreft grotendeels de aanleg/herinrichting van de N224. Dit project is al geruime tijd afgerond, de financiële afwikkeling kost meer tijd. Dit jaar verwachten wij de subsidie af te handelen met de provincie Gelderland. Tot die tijd kan het betreffende krediet op grond van de regelgeving nog niet worden afgesloten en begint de afschrijving daadwerkelijk later.

Bestrijding Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop   € 100.000 N
Bestrijding van ziekten en plagen laat zich moeilijk ramen, om deze reden is hiervoor geen post in de begroting opgenomen. In 2017 is een toename te zien van de bestrijding van soorten zoals de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop. Andere budgetten waar binnen dit eerder werd opgevangen zijn niet meer toereikend.

Natuurbegraven        € 140.000 V
  verrekenen met reserve € 140.000 N
De verkoop van graven op het natuurbegraven deel op de Edese begraafplaats loopt voorspoedig. Er zijn mensen die er voor kiezen nu alvast een plek te kopen voor later. Dat betekent nu inkomsten voor kosten die pas later komen als het graf daadwerkelijk gebruikt gaat worden (€ 140.000 V). Dit in tegenstelling tot een regulier graf waar de kosten vrijwel direct na de verkoop van het graf worden gemaakt.
De onvoorziene opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Begraven en onttrokken als de kosten gemaakt worden.

Riolering   € 1.165.000 N
  verrekenen met voorziening € 1.165.000 V
Afgelopen tijd hebben wij fors geïnvesteerd in de planning van de verschillende rioleringsprojecten. De vruchten hiervan zien wij terug in deze actualisatie. Vrijwel alle projecten worden volgens schema uitgevoerd, dan wel vindt een uitruil plaats met andere projecten.
Dit jaar is er begonnen met groot onderhoud aan 44 stedelijke gemalen. Vooruitlopend hierop komt uit onderzoek naar de technische staat van de gemalen naar voren dat onderhoudsopgave groter is dan verwacht (€ 250.000 N). Het rioolstelsel heeft in 2017 te maken met een groter aantal knelpunten dan vooraf ingeschat (€ 175.000 N).
De werkzaamheden die in 2016 nog niet in Bennekom waren uitgevoerd zijn inmiddels klaar (€ 150.000 N).  Het project Otterloseweg in aanbesteed. Het werk begint in 2017 in plaats van 2018 (€ 590.000 N).
De resultaten worden verrekend met de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering.