Ontwikkelingen

Maatschappelijke ondersteuning
Preventieve maatschappelijke ondersteuning
In 2017 zijn we vol aan de slag geweest met de uitvoeringsnota Vernieuwd welzijn. In 2018 gaan we daarmee verder, waarbij de focus ligt op het verder stimuleren en (waar nodig) ondersteunen van bewonersinitiatieven. De afstemming en verbinding tussen de inzet van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en de gebiedsagenda blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook het aansluiten van informele zorg bij formele zorg valt hieronder.

Mantelzorg
De nota Mantelzorgbeleid wordt in 2018 verder uitgevoerd. Doorontwikkeling van respijtzorg en het oppakken van het thema werk & mantelzorg staan daarbij op de planning.

Sociale teams
De sociale teams hebben 2,5 jaar gewerkt in een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een aantal kernpartners. In 2018 wordt dit omgevormd naar een alliantiemodel. Dit model biedt de mogelijkheid om de knelpunten in co-creatie met de zorgaanbieders op te lossen en tevens in gezamenlijkheid sturing te geven aan de transformatiedoelen en de ketensamenwerking (nulde-, eerste- en tweede lijn). Waar mogelijk gebeurt dit wijkgericht en in aansluiting op de gebiedsagenda's. De uitkomsten van de pilot Ede-West zullen belangrijke input leveren voor de verdere doorontwikkeling.

Preventieve jeugdhulp
We zijn in Ede gestart met een herijking van het jeugdactiviteitenbeleid. De jeugdactiviteiten zijn voor een deel nog gebaseerd op keuzes uit het verleden. Er is behoefte om dit beter aan te laten sluiten bij wat er nodig is per wijk. We gaan de activiteiten flexibeler organiseren en beter aansluiten bij de gebiedsagenda’s. Waar mogelijk doen we dit met inzet van vrijwilligersorganisaties of bewonersinitiatieven.
We streven naar vroegtijdige signalering en het zo dichtbij, snel en zo licht mogelijk inzetten van ondersteuning en begeleiding. Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor tijdig opschalen wanneer zwaardere zorg toch noodzakelijk is.

Inclusieve Edese samenleving

Inclusie raakt alle beleidsterreinen: fysieke toegankelijkheid, maar ook volwaardigheid in arbeid, zorg en onderwijs. Dat vraagt zowel om een mentaliteitsverandering als om praktische aanpassingen. We kijken ook naar ons eigen beleid; wat doen we goed en wat kunnen we verbeteren? Dat doen we in afstemming met inwoners, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties. In 2017 is samen met inwoners uit de Edese samenleving een routekaart opgesteld, op basis waarvan verschillende plannen die inclusie in brede zin bevorderen tot uitvoering worden gebracht.

In juli 2016 heeft Nederland het VN verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap geratificeerd. De Edese gemeenteraad heeft als één van de voorlopers unaniem de motie 'toegankelijke gemeente' aangenomen. Hoewel het VN-verdrag gaat over de rechten van personen met een handicap heeft het college ervoor gekozen om de kring van personen uit te breiden. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Jong, oud, ongeacht culturele achtergrond, seksuele geaardheid, gender, talent of beperking. Op deze manier wordt het meest recht gedaan aan de definitie van inclusie.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Door de hoge toestroom van vluchtelingen vanaf 2013 is veel in gang gezet. Het streven is zo snel mogelijk, liefst in de opvangsituatie, te beginnen met screening van (arbeids)potentieel en dat parallel te laten lopen met inburgering. Ook de AMV’ers (minderjarige alleengaande/alleenstaande statushouders) die zich vanaf 2016 in Ede vestigden, zijn een relatief nieuwe doelgroep. Dit vraagt ketensamenwerking met onder meer Timon en Lindenhout, die ze huisvest en begeleidt. In het huisvestingsoverleg bespreken de ketenpartners tweewekelijks alle casussen. Hier zijn ook Woonstede, Vluchtelingenwerk, genoemde jeugdzorginstellingen en verschillende gemeentelijke afdelingen in vertegenwoordigd.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer maakt duidelijk dat het huidige inburgeringsstelsel onvoldoende effectief is. De resultaten van inburgering vallen tegen, terwijl succesvolle inburgering van belang is om zo snel mogelijk naar vermogen mee te kunnen doen. We verwachten dat het nieuwe Kabinet overgaat tot een stelselwijziging waarbij gemeenten weer een sturende rol hebben rond inburgering. Ondertussen hebben de regiogemeenten binnen FoodValley aangegeven hier niet op te wachten. Komende periode werken we met de taalaanbieders verder uit hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven.

Onderwijsondersteuning
Peuteropvang
Op 1 januari 2018 start landelijk de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang. Vanaf dat moment gelden dezelfde kwaliteits- en financieringseisen. In 2016 is het beleidskader peuteropvang vastgesteld. De overgang van peuterspeelzalen naar peuteropvang heeft onze bijzondere aandacht. Met name voor de kinderen met mogelijke achterstanden willen wij de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie blijven waarborgen.

Gezondheidsondersteuning
In maart 2016 is de regionale visie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden vastgesteld in het bestuurlijk overleg Publieke Gezondheidszorg. De regionale visie is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid'; niet slechts de afwezigheid van ziekten, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. In de tweede helft 2017 volgt de lokale uitwerking, waarin de speerpunten voor Ede staan.
De organisatie Veilig Thuis is ondergebracht bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Inspecties zien scherp toe op de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis-organisaties. De samenwerking met het Veiligheidshuis en de Sociaal Teams en het CJG wordt geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

26.555

N

30.792

N

28.506

N

26.917

N

25.654

N

25.275

N

Financiële baten per productgroep

Maatschappelijke Ondersteuning

1.932

V

983

V

715

V

715

V

715

V

715

V

Gezondheidsondersteuning

5

V

357

V

0

V

0

V

0

V

0

V

Onderwijsondersteuning

3.439

V

3.682

V

2.642

V

2.642

V

2.642

V

2.335

V

Totaal baten programma

5.376

V

5.022

V

3.357

V

3.357

V

3.357

V

3.050

V

Saldo van baten en lasten

21.179

N

25.770

N

25.149

N

23.560

N

22.297

N

22.225

N

Storting reserve

876

N

2.273

N

183

N

183

N

183

N

183

N

Onttrekking reserve

1.202

V

1.078

V

1.090

V

607

V

75

V

53

V

Resultaat

20.853

N

26.964

N

24.242

N

23.135

N

22.404

N

22.354

N

Maatschappelijke ondersteuning
Preventieve jeugdhulp   
Incidentele middelen voor preventieve jeugdhulp (€ 0,2 miljoen) vervallen met ingang van 2018. Bij de Perspectiefnota 2018-2021 is € 0,7 miljoen incidenteel toegekend voor de periode tot en met 2019 voor Specialistische Ondersteuning Huisartsen en zware casuïstiek 3D.

Maatschappelijke ondersteuning inburgering
In 2017 is een bedrag van € 0,7 miljoen gestort in de reserve inburgering voor de aanpak statushouders. In 2018 wordt een deel van dit bedrag (€ 0,5 miljoen) onttrokken voor het uitvoeringsplan statushouders. Het resterende deel is beschikbaar voor de uitvoering in 2019. Daarnaast is vanaf 2018 sprake van een hogere rijksbijdrage voor inburgeringsplichtigen. De stijging bedraagt in 2018 ruim € 0,2 miljoen.

Bedrijfsvoering en transformatie sociaal domein
Bij de Perspectiefnota 2017-2020 is besloten een tijdelijke impuls te geven aan de bedrijfsvoering en de transformatie in het sociaal domein. Als gevolg van fasering dalen de lasten in 2018 met € 0,35 miljoen.

Buurt- en dorpshuizen      
In het kader van mEdemaken is een taakstelling opgelegd van € 0,5 miljoen. Deze wordt gefaseerd ingevoerd waardoor het budget in 2018 € 0,35 miljoen lager is dan in 2017. Op dit moment wordt op verschillende plekken in Ede samen met de besturen van de buurt- en dorpshuizen gekeken naar de vraag en behoefte naar een plek voor ontmoeting. De vraag naar een ontmoetingsplek en het soort ontmoetingsplek is overal anders. Door maatwerk te leveren sluiten we aan bij de wensen en behoeften van inwoners. Deze aanpak heeft effect op de taakstelling.

Lokale teams                              
Bij de Perspectiefnota 2018-2021 zijn extra middelen toegekend aan de Sociaal teams ten behoeve van hulp aan verwarde personen. Voor 2017 bedroeg dit € 0,1 miljoen, voor 2018 en 2019 is dit € 0,2 miljoen.

Fonds impuls sociaal domein
In 2017 is € 1,5 miljoen gestort in de reserve Fonds Impuls Sociaal Domein. Dit geeft mede invulling aan de doorontwikkeling van de transformatie in de periode 2017-2018. Zie ook de paragraaf grote projecten, herstructurering sociaal domein.

Gezondheidsondersteuning

In 2017 is de nieuwe organisatie Veilig thuis van start gegaan. Voor 2017 is het regionale budget Veilig thuis geraamd inclusief de bijdragen van de regiogemeenten. Over het regionale tekort Veilig thuis van circa € 0,3 miljoen is bestuurlijke consensus om dit éénmalig te onttrekken aan de centrumgemeentelijke reserve Beschermd Wonen.  Voor 2018 is in de ramingen vooralsnog alleen het budget Ede geraamd, aangezien Veilig thuis dan mogelijk rechtstreeks met de regiogemeenten wordt verrekend. Het waarschijnlijke tekort 2018 en het aandeel Ede daarin is nog onvoldoende duidelijk en om die reden niet verwerkt. Mogelijk wordt hier bij de komende perspectiefnota op teruggekomen.

Onderwijsondersteuning
Door een nieuwe bekostigingsmethode van peuteropvang gaan gelden van het Rijk rechtstreeks naar de ouders. Zowel de baten (de bijdragen vanuit het Rijk voor VVE opvang ) als de lasten (subsidies aan peuteropvangplekken) van onderwijsachterstand dalen met € 1,0 miljoen.

Evenals de voorgaande jaren nemen dit jaar de Asscher-middelen voor peuterspeelzaalwerk toe met circa € 0,1 miljoen. Dit groeit in 2020 aan tot het maximum van circa € 0,35 miljoen. Daarnaast vindt een korting plaats op de algemene uitkering ten laste van peuterspeelzaalwerk, ten grootte van circa € 0,3 miljoen. Op termijn vallen deze bedragen tegen elkaar weg. Eventuele tijdelijke tekorten worden afgedekt met de reserve onderwijsachterstanden.