Wat willen we bereiken?

Gezondheidsondersteuning

Doel
Inwoners in Ede hebben gelijke kansen op een optimale gezondheid met voorkoming of vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en huiselijk geweld.

Subdoelen
▪   Minder inwoners worden slachtoffer van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties.
▪   Voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen.
▪   Edenaren zijn meer zelfredzaam en weten beter hoe zij zelf gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.
▪   Inwoners van Ede gaan bewuster en gezonder eten en drinken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheidsondersteuning

1.   Meer partijen zijn bereikt door intensivering van de voorlichting over vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2.   Naleving van de Wet op de Meldcode: invoering en monitoring van gebruik Meldcode en Verwijsindex.
3.   Het beter bekend maken van het antidiscriminatiebureau, zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen voor meldingen, vragen, mediation of andere ondersteuning.
4.   Alcoholpreventie: deelname aan Frisvalley/Cleanvalley met campagnes voor diverse doelgroepen. Continuering inzet preventiemedewerker in het buitengebied voor onder meer interventies in de keet met betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap.
5.   Preventie-projecten/ -activiteiten gericht op gezondheid, onder andere in samenhang met het speerpunt Food: Aan Tafel in de wijk (programma kinderobesitas van ziekenhuis in de wijk), ProMuscle (gericht op eiwitrijke voeding en beweging voor ouderen), Gezondhuizen (multidisciplinaire aanpak leefstijl en gezondheid jonge ouders en hun kinderen) en inzet cultuurvertalers (eerder bekend als voorlichters eigen taal en cultuur).