Project Domus + Batelaar   € 83.000 N
De omwonenden van Domus + Batelaar aan de Postweg in Lunteren ervaren nog steeds overlast door cliënten. In mei 2017 is de situatie (opnieuw) geëscaleerd. Omwonenden en het Leger des Heils komen op dit moment niet constructief met elkaar in gesprek over een duurzame oplossing.

Omdat de gemeente een belangrijke rol in de openbare orde & veiligheid en zorg & welzijn heeft, hebben wij de regie genomen om de impasse te doorbreken. Om dit traject mogelijk te maken wordt een overschrijding van € 83.000 in 2017 en € 22.000 in 2018 verwacht.

Vergoeding gaslek   € 60.000 N
De gemeente heeft tijdens het gaslek in Maandereng de inwoners niet in de winterse kou laten zitten, en tijdelijke voorzieningen verstrekt, onder meer kachels. Er is geen verhaalsmogelijkheid op Liander of op een derde.

VGGM   pm
Op basis van de 1e Bestuursrapportage verwacht de VGGM dit jaar met een voordelig resultaat van € 2,8 miljoen af te sluiten. Extra opbrengsten, fasering in investeringen, voordelen in de bedrijfsvoering en diverse incidentele voordelen zijn de belangrijkste oorzaken. In de loop van het jaar of als gevolg van resultaatbestemmingen kan dit nog veranderen. Een voorzichtige inschatting leert dat dit voor Ede een voordeel van circa € 3 ton betekent.
Het uiteindelijke voordeel wordt pas geëffectueerd bij de jaarrekening 2017 van de VGGM en wordt opgenomen in de komende perspectiefnota. Om die reden is dit mogelijke voordeel niet verwerkt in de tabel.