Ontwikkelingen

Overheids- en publieksparticipatie speelt ook in 2018 binnen de gemeente Ede een belangrijke rol. Mede door de inzet van trainingen en instrumenten voor beter samenwerken (Factor-C) geven communicatie en participatie een meer prominente positie in het hart van het beleid en van projecten.
De transitie van de sturing op het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ede zal in 2018 verdere doorgang vinden. Hierbij krijgen financiële rapportages en processen aanvullende aandacht. Op basis van de vastgestelde vastgoednota maken we nieuwe afspraken over huurprijzen en taakverdeling met bijvoorbeeld Sportservice Ede, Cultura en de buurt- en dorpshuizen. In de P&C-cyclus blijven wij de gemeenteraad informeren over dit proces en de uitkomsten.
Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 zijn de P&C-producten ook digitaal beschikbaar via het internet (pcportal.ede.nl). In 2018 gaan we de inrichting en informatiewaarde met u en een burgerpanel evalueren.
De ontwikkelingen en uitbreiding van de organisatie uit hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota 2018-2021 worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

136.469

N

51.756

N

53.418

N

53.617

N

53.484

N

53.855

N

Financiële baten per productgroep

Algemene Middelen

288.125

V

176.003

V

183.202

V

185.084

V

186.126

V

187.062

V

Bestuur

113

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

Belastingen en heffingen

28.298

V

31.936

V

32.336

V

33.086

V

33.086

V

33.086

V

Dienstverlening

2.249

V

2.193

V

2.050

V

2.050

V

2.050

V

2.050

V

Vastgoed

0

V

5.618

V

5.801

V

6.314

V

6.314

V

5.680

V

Totaal baten programma

318.784

V

215.750

V

223.389

V

226.534

V

227.577

V

227.879

V

Storting reserve

19.390

N

9.114

N

12.546

N

13.986

N

14.076

N

15.176

N

Onttrekking reserve

21.381

V

20.247

V

16.703

V

11.876

V

9.396

V

10.617

V

Resultaat

184.307

V

175.127

V

174.128

V

170.808

V

169.412

V

169.464

V

Algemene middelen
De lasten stijgen in 2018 met € 1,9 miljoen en de baten stijgen met € 6,5 miljoen. Het jaar 2018 is het jaar waarin de eerder ingezette ombuigingen op bedrijfsvoering volledig gerealiseerd zijn. Mede hierdoor dalen de lasten met € 2,1 miljoen. Daartegenover staat een saldo neutrale stijging van rentelasten en rentebaten van € 4,0 miljoen door toenemende investeringen. Daarnaast stijgen de baten door de ontwikkeling van de algemene uitkering en de integratie-uitkering Sociaal Domein (€ 2,5 miljoen).

Bestuur
De lasten stijgen in 2018 met € 0,6 miljoen en dalen in 2019 en verder weer met € 0,6 miljoen. De stijging in 2018 is het gevolg van een eenmalige impuls van € 0,2 miljoen voor de activiteiten Dropzone rondom de Airborne (onderdeel '3 miljoen') en de verhoging van het budget voor Citymarketing vanaf 2018 bij de Perspectiefnota 2018-2021. De daling 2019 wordt veroorzaakt door het wegvallen van eenmalige kosten voor Gemeenteraadsverkiezingen, de impuls voor de Dropzone en daling van het budget Citymarketing.

Belastingen en heffingen
De baten zijn in 2018 € 0,4 miljoen gestegen vergeleken met 2017. Dit bedrag bestaat uit € 0,65 miljoen inflatiecorrectie en € 0,25 miljoen verlaging van de opbrengsten toeristenbelasting. Deze extra opbrengsten toeristenbelasting zijn voor 2017 incidenteel hoger geraamd. Vanaf 2019 worden de opbrengsten structureel € 0,75 miljoen hoger geraamd. 2018 is het laatste jaar waarin € 0,75 miljoen lastenverlichting wordt verrekend via de OZB-belasting.

Vastgoed
Binnen de begroting is vanaf 2018 de exploitatie van de Van der Knaaphal aan de Zandlaan opgenomen. Dit resulteert in 2018 in een verhoging van de lasten van circa € 0,2 miljoen ten opzichte van 2017. Doordat de kosten worden gedekt uit huuropbrengsten zie je eenzelfde stijging aan de batenkant. De kosten van onderwijs dat gehuisvest is in multifunctionele accommodaties (MFA's) is vanaf 2018 doorverdeeld naar het beleidsveld onderwijs. Dit resulteert in een verlaging van de kosten op het product vastgoed met circa € 0,32 miljoen.