Wat willen we bereiken?

 
Belastingen en heffingen
Doel

Tijdige, volledige en rechtmatige uitvoering van de belastingtaken en Wet WOZ, waarbij het beleidsuitgangspunt is dat de belastingen en tarieven gecorrigeerd worden voor inflatie.

Subdoelen
▪   De belastingplichtigen krijgen elk jaar op tijd een juiste belastingaanslag.
▪   Belastingaanslagen worden op een efficiënte wijze ingevorderd en we geven burgers tijdig uitsluitsel over de ingediende verzoeken om kwijtschelding.
▪   Elk jaar zijn alle onroerende zaken gewaardeerd naar een peildatum die ligt 1 jaar voor het belastingjaar en onder meer gebruikt wordt om de aanslag OZB te bepalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Belastingen en heffingen

1.   Werken met voormeldingen waardoor een deel van de burgers vroegtijdig de mogelijkheid krijgt om met ons in gesprek te gaan over de WOZ-waarden voor het nieuwe belastingjaar.
2.   Burgers actief betrekken bij controle secundaire objectkenmerken (kwaliteit, ligging, onderhoud woningen).
3.   Onderzoek naar inzet van eigentijdse communicatiemiddelen (Twitter, WhatsApp en dergelijke).
4.   Herijken tarieven toeristenbelasting in samenwerking met de exploitanten van campings, hotels, B&B’s.