17

18

19

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 17, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 18

Volgens meerjarenraming in begroting 18

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit

-14.945

-1.994

495

reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

8.115

10.358

10.774

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus

1.784

-15.857

-7.998

vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de

16.824

26.178

8.746

balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie

en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrond-

exploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen

 verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken

e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie

verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zoverniet al op de exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze

transacties met derden betreffen

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder

vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

11

Verkoop van effecten:

○ ja

● nee

○ ja

● nee

○ ja

● nee

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de

exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-21.871

-33.671

-5.476