Bedrijfsterreinen
In het MPG 2017 zijn we ervan uit gegaan dat in 2017 4,8 ha. bedrijfsterreinen zouden worden verkocht. De eerste helft van dit jaar is reeds 3,1 ha. verkocht en geleverd. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we nog tenminste 2,9 ha te kunnen leveren, zodat de actuele verwachting voor 2017 op 5,9 ha uitkomt. De verwachte afzet ligt dus boven de prognoses, wat een gunstig effect heeft op het resultaat en de boekwaardeontwikkeling.

 in ha. 

Planning bedrijventerreinen MPG 2017 lite

2017

(programma 4 Economie en Mobiliteit)

Begroot

Gerealiseerd

Verwacht

Totaal

G12310

Bedrijventerrein De Vallei Bouwkavel

0,8

0,3

0,4

0,7

G13200

BT A12

2,9

1,4

1,8

3,2

G71000

Wekerom - Bedrijventerrein Het Laar

1,1

1,4

0,7

2,0

Totaal bedrijventerreinen

4,8

3,1

2,9

5,9

Met name de verkoop op het bedrijventerrein BTA12 en 't Laar verlopen voorspoedig. Alle kavels op het bedrijventerrein 't Laar zijn inmiddels gereserveerd.

Woningbouwlocaties gemeente
De programmering van verkoop van bouwgrond is moeilijk te plannen. Voor afnemers van de grond van de gemeente is het hebben van eindgebruikers voor het te realiseren vastgoed een voorwaarde. Daarmee ligt het risico voor de verkoop van de grond (moment van levering) bij de grondproducent: de gemeente.

Uit de BAG registratie blijkt dat de eerste helft van dit jaar is gestart met de realisatie van circa 400 woningen, waarvan 277 op door gemeente geleverde bouwgrond.

De levering van de gronden en daarmee de realisatie van de grondopbrengst valt veelal samen met start bouw. In het navolgende overzicht wordt de actuele verwachting van de programmering woningbouw (start bouw) vergeleken met de uitgangspunten uit het MPG 2017.

 aantal 

Planning woningbouw MPG 2017 lite

2017

(programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling)

Begroot

Gerealiseerd

Verwacht

Totaal

Stad

G11811

VP AZO-terrein-woningbouw

45

-  

45

45

G12900

VP Kazerneterreinen

211

46

106

152

G12900

VP Kazerneterreinen gebouwen

60

-  

215

215

G13010

Valley Center

60

-  

-  

-  

G20216

Kernhem - Vlek B-Oost

29

114

-  

114

G22900

Reehorsterweg - Noord

30

18

54

72

G24010

Bospoort - Ontw Paasberg en Aralter.

56

56

-  

56

G24200

Het Nieuwe Landgoed

17

-  

-  

-  

G24830

VP Kop van de Parkweg

39

-  

65

65

G25500

Veenderweg - Ganzeweide

27

-  

27

27

Dorpen

G50800

Harskamp - Smachtenburgerweg

3

3

-  

3

G61000

Veldjesgraaf II, Ederveen

6

15

6

21

G70800

Wekerom - West

12

25

5

30

595

277

523

800

In het MPG 2017 is in de plannen uitgegaan van een ambitie van 595 woningen start bouw. Voor de bepaling van het resultaat is een correctie opgenomen naar een aantal van 525 woningen. Immers ervaring wijst uit dat de werkelijke realisatie minder is dan de ambities (planningsoptimisme, onverwachte omstandigheden). Dit jaar is dit niet het geval. Volgens de huidige verwachting gaat de productie dit jaar in de richting van de 800 woningen. Dit heeft een gunstig effect op het resultaat en de ontwikkeling van de boekwaarde.

Hierbij behoren enkele kanttekeningen:

  1. In de kolom "verwacht" is de actuele verwachting opgenomen. Niet alle verwachte leveringen zijn al dwingend vastgelegd in koopovereenkomsten, dus geen 100% zekerheid.
  2. De gerealiseerde woningen in Kernhem zijn gerealiseerd op reeds vorig jaar geleverde gronden en zaten niet meer in de planning.
  3. Voor de levering van de gronden op de velden van de Kazerneterreinen wordt gerekend met een bandbreedte. In bovenstaand overzicht is uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte.
  4. Na levering van de gronden is er geen zekerheid dat ook werkelijk dit jaar ook al gestart wordt met de bouw.
  5. Naast de realisatie van bovengenoemde woningen vindt dit jaar de realisatie van 120 intramurale plaatsen plaats in het project Amsterdamseweg.

Particuliere bouwprojecten
Naast de start bouw van woningen op gemeentelijke locaties worden ook woningen ontwikkeld op particuliere bouwlocaties. De eerste helft van dit jaar is op particuliere locaties gestart met de bouw van 137 woningen. Naar verwachting zal de productie dit jaar op particuliere locaties oplopen tot ca. 250 woningen.

Totaal voor Ede
Geconcludeerd kan worden op basis van de gerealiseerde en nog te realiseren aantallen van zowel de gemeentelijke als particuliere projecten (samen circa 1.050) dat de totale woningbouwproductie de productie van eerdere jaren, en de verwachtingen aan het begin van het jaar zal overtreffen.