Toerekening rente 2017
In het MPG 2017 is voor de jaarschijf 2017 rekening gehouden met een belasting van de boekwaarde met 2,5% rente. Zoals aangegeven in paragraaf 2.4 moet de jaarlijks door te belasten rente aan de grondexploitaties worden bepaald op basis van de werkelijk voor dat jaar betaalde rente voor het vreemd vermogen gecorrigeerd met de verhouding tussen vreemd- en eigen vermogen. Verwacht wordt dat deze middeling in 2017 zal leiden tot een rente van 2,66%. Dit heeft een nadelig effect op de grondexploitaties van € 0,3 miljoen.

Ontwikkeling kosten uitvoering werken
Voor de uitvoering van werken, het bouw- en woonrijp maken van de bouwgrond, verwachten we over 2017 een prijsstijging van circa 4,5%. Deze wordt zowel veroorzaakt door de stijging van de kosten van lonen en materialen als door het marktherstel waardoor de winstmarges op de uitvoeringskosten stijgen. Dit is hoger dan de 2,75% waarmee in het MPG 2017 rekening is gehouden.
Voor de resultaten van de projecten heeft dit een nadelig effect van € 0,9 miljoen.
Voor de ontwikkeling van de parameters na 2017 zullen we u bij de vaststelling van de uitgangspunten voor het MPG 2018 een voorstel doen.

Aardgasloos bouwen
In paragraaf 2.4 is aangegeven dat de eis voor de gemeentelijke projecten om aardgasloos te bouwen consequenties kan hebben voor de te realiseren grondprijzen en mogelijk voor de planning van de projecten. Het effect is echter moeilijk vooraf te bepalen.

Materiële Vaste Activa (verspreide gronden)
De verspreide gronden zijn ondergebracht onder de Materiële Vaste Activa. Exploitatieresultaten mogen niet aan de boekwaarde worden toegevoegd. Op basis van de keuze voor het wel of niet behouden van deze eigendommen (wel/ niet strategisch) uit 2014 is een groot aantal percelen in de verkoop gezet.
In het MPG 2017 is voor de MVA voor 2017 rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 0,3 miljoen.
Actueel wordt verwacht op basis van het resultaat van de verkopen (in vergelijking met de boekwaarde) en de verwachte resultaten op de exploitatie dat er in 2017 een positief resultaat ontstaat van € 0,1 miljoen.

Daarnaast mag voor de MVA de boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde van de huidige bestemming. Dit najaar zal een aantal van de te handhaven percelen worden getaxeerd. Op dit moment blijkt dat voor een tweetal percelen al kan worden aangegeven dat de boekwaarde de marktwaarde overstijgt en moet worden afgeboekt. Het betreft:

▪   De kantoorlocatie naast de Witte Hinde, minus € 0,4 miljoen.
▪   Bibliotheek Lunteren, minus € 0,1 miljoen.

Deze afboekingen worden in het resultaat van 2017 betrokken.