In het MPG 2017 is aangegeven dat per 1 januari 2017 de hoogte van de bedrijfsreserve nihil is. In onderstaande tabel is aangegeven wat, met de wetenschap van nu, in de komende jaren het resultaat van de grondbedrijfsactiviteiten zou zijn.

 bedragen x € 1  

Ontwikkeling bedrijfsreserve 2017

MPG 2017

MPG lite 2017

Stand 1 januari

-  

-  

Afsluiting plannen per 31-12

G10600 Amsterdamseweg

1.419.000

G61000 Veldjesgraaf II, Ederveen

1.289.000

Toevoeging VNP MPG 2017 lite

-1.018.432

Product- en beleidsontwikkeling 

-150.000

-150.000

Rente BW grondexploitaties Afsl. Horapark en Harskamp uitbreiding BT

-89.000

-89.000

Exploitatiekosten MVA

-297.000

138.000

G24810 Afboeking  VP Noordplein

-399.800

G41700 Afboeking Lunteren Bieb

-125.000

G20220 Afboeking Kernhem Noord

PM 

Vaste afdrachten 

-396.425

-350.000

Stand 31 december

-932.425

713.768

In het MPG 2017 was ervan uitgegaan dat over het jaar 2017 een negatief resultaat zou ontstaan van € 0,9 miljoen. Actueel wordt verwacht dat we dit jaar op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van het jaar (met de nodige slagen om de arm) het jaar wordt afgesloten met een verwachting dat een positief resultaat wordt gehaald van € 0,7 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt door:

▪   Het vervroegd afsluiten van de plannen Amsterdamseweg en Veldjesgraaf II.
▪   De toevoeging van € 1,0 miljoen aan de voorziening Negatieve Plannen op basis van de ontwikkelingen in de plannen in de eerste helft van dit jaar en de ontwikkeling van de rente en de kosten voor uitvoering werken.
▪   De verbetering van het resultaat uit de exploitatie en de verkoop van de verspreide gronden, ondergebracht onder de Materiële Vaste Activa met € 0,4 miljoen.
▪   De waardering van de gronden in de Materiële Vaste Activa moet regelmatig worden getoetst aan de actuele marktwaarden. Voor een tweetal complexen is dit reeds gedaan hetgeen leidt tot een vermindering van de boekwaarde ten laste van het resultaat met € 0,5 miljoen.

In het verwachte resultaat is een mogelijke afboeking op Kernhem Noord niet meegenomen. De afboeking is afhankelijk van de te maken keuze in de planontwikkeling van Kernhem Noord. Deze zal via de projectenlijn nog aan u worden voorgelegd, zodat de gevolgen in het MPG 2018 verwerkt kunnen worden.