Binnen de plannen worden risicoanalyses opgesteld en afspraken gemaakt over hoe op de risico’s wordt gestuurd. De in beeld zijnde risico’s worden vervolgens vertaald naar financiële gevolgen en kans van optreden. Deze gegevens worden in het risicoprogramma Naris gebruikt bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. In de programmabegroting wordt integraal over de gemeentelijke risico’s (waar grondexploitatierisico’s deel van uit maken) gerapporteerd in de paragraaf “weerstandsvermogen”.
Het totaal van de risico’s (kans maal effect) in het MPG 2017 bedraagt € 19,7 miljoen. Dit betreft het saldo tussen de geïdentificeerde risico’s (€ 28,0 miljoen) en kansen (€ 8.3 miljoen).

Risico’s plannen € 25,7 miljoen
De ontwikkelingen in de plannen geven aanleiding de inschatting van de risico’s aan te passen.
Het totaal aan risico’s neemt toe met € 1,2 miljoen en komt daarmee op € 25,7 miljoen. Een specificatie is opgenomen in bijlage 3. De toename is voornamelijk het gevolg van het toenemen van de risico's dat delen van enkele plannen niet in uitvoering zullen komen op basis van de planologische procedure van het wijzigen van de bestemming.

Grootste risico’s komen voort uit de ontwikkeling van de WFC-locatie. Zoals eerder aangestipt wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen en doorrekenen van verschillende ruimtelijk-programmatische scenario’s met een menging van meer of minder werken en wonen. In deze verkennende scenario’s die we samen met contractpartner WFC Development doorlopen, wordt ook ingezoomd op de mogelijkheden om het risicoprofiel voor de gemeente omlaag te brengen.

Kansen plannen € 4,1 miljoen
De kansen op mogelijke resultaatsverbetering dalen van € 6,8 miljoen tot € 4,1 miljoen. De daling van kansen is toe te schrijven aan Kernhem Noord, waar in afwachting van verdere keuzes en besluiten de kansen op de lange termijn voorlopig niet zijn opgenomen.

Conjuncturele risico’s € 3,6 miljoen en kansen € 1,4 miljoen
In de berekening van de conjuncturele risico’s in het MPG 2017 is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de opbrengsten in de grondexploitatie harder dan wel minder hard stijgen dan de aangehouden index. Tevens is er rekening mee gehouden dat de uitvoering van de plannen en daarmee de afzet van bouwgrond sterk achter kan blijven op de aangehouden planning. Ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2017 strekken tot optimisme voor dit jaar. Voor de toekomst zijn bovenstaande scenario’s echter nog altijd een mogelijkheid ook al zullen de effecten kleiner worden wanneer de omvang van de portefeuille van het grondbedrijf afneemt. Het risico is vooralsnog gelijk gehouden en zal in het kader van het MPG 2018 geactualiseerd worden.