In dit hoofdstuk lichten wij de mutaties ten opzichte van de Perspectiefnota 2018-2021 toe. Het zijn actualisaties binnen de verschillende beleidsterreinen. Deze mutaties zijn niet verwerkt op de programmabladen, omdat de lopende begroting hier niet op wordt aangepast.

 
Actualisatie Programmabegroting 2017-2021

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

2017

1

Exposeum

 450 V

2

Thuisondersteuning - cliënten

 580 V

2

Thuisondersteuning - mantelzorgers

 70 V

2

Sociale teams

475 N

3

Begeleiding

1.100 N

3

Thuisondersteuning

300 N

3

Beschermd wonen

 745 V

3

Dotatie reserve Beschermd wonen

745 N

3

Maatschappelijke opvang

200 N

3

Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang

 200 V

3

Vrouwenopvang

125 N

3

Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang

 125 V

3

Maatwerkvoorzieningen Jeugd

 300 V

3

Werkkracht Ede

550 N

3

Permar

326 N

4

Parkeren - stimuleringsbudget

97 V

4

Parkeren

207 N

4

Onttrekking reserve Parkeren

 207 V

4

Retailvisie

 185 V

5

Skaeve Huse

 125 V

5

Achterblijven inkomsten leges bestemmingsplanwijzigingen

180 N

5

Afval

 380 V

5

Dotatie reserve Afval

380 N

5

MPG lite 2017

pm

6

Project Domus + Batelaar

83 N

6

Vergoeden gaslek

60 N

6

VGGM

pm

7

Regulier onderhoud groen en reiniging openbare ruimte

200 N

7

Vervallen reclame inkomsten

150 N

7

Wegen

 180 V

7

Bestrijding Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop

100 N

7

Natuurbegraven

 140 V

7

Dotatie reserve begraven

140 N

7

Diversen riolering

1.165 N

7

Onttrekking voorziening riool

 1.165 V

8

Organisatie - ontwikkeling en opleiding

pm

8

Verkoop en sloop voormalig schoolgebouw Bennekom

0

8

Incidentele verkopen

 440 V

8

Stelpost onderuitputting

1.250 N

8

Onvoorzien

 100 V

Totaal

2.247 N

In de Actualisatie 2017 zijn drie onderwerpen benoemd die financieel doorwerken naar volgende jaren. Na besluitvorming over deze begroting worden de structurele effecten betrokken bij de Perspectiefnota 2019-2022. Het gaat om:

  • Domus + Batelaar, in 2018 voor een bedrag van € 22.000.
  • Onderhoud openbare ruimte / Samenwerkbedrijf, voor 2018 € 200.000.
  • Verbouwing Burgerzaken, tekort op eerder beschikbaar gesteld krediet van € 190.000. Bij afronding van de investering in 2018 leidt dit in 2019 tot hogere kapitaallasten.