Progr.

Cat.

I/S

Nr.

rente ja/nee

Omschrijving

Boekwaarde
1/1 na resul-
taatbestemming

Rente

Bij

Af

Afschrijvings-
bijdrage

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

1

4

I

R430

nee

Onderwijs - Huisvesting

4.185

0

0

2.550

0

1.635

1.259

797

797

797

1

4

S

R620

nee

Tijdelijk Jongerenwerk 2015-2017

126

0

0

63

0

63

0

0

0

0

1

4

I

R440

nee

Cultuur

569

0

57

156

0

470

436

402

339

305

1

4

I

R441

ja

Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds

441

13

3

15

0

442

449

455

462

469

1

4

I

R442

nee

Kunstaankopen

455

0

50

289

0

216

229

261

79

111

1

4

I

R443

nee

Monumenten

256

0

120

169

0

207

213

220

226

232

1

6

S

R660

ja

Museum Oud Lunteren

35

1

0

0

2

34

34

33

33

32

1

6

S

R661

ja

Kijk- en Luistermuseum

26

1

0

0

2

24

23

21

20

19

2

4

I

R433

nee

Onderwijs - Achterstandsbeleid

1.477

0

67

0

0

1.544

1.726

1.909

2.091

2.274

2

4

I

R435

nee

Centrum voor Jeugd en Gezin

116

0

0

116

0

0

0

0

0

0

3

4

I

R439

ja

Egalisatiereserve legaat van Lagen

374

11

0

11

0

374

374

374

374

374

3

4

I

R453

nee

Inburgering

274

0

706

43

0

937

434

77

69

69

3

4

I

R454

nee

Regionaal Werk Bedrijf

843

0

0

443

0

400

400

400

400

400

3

4

I

R455

nee

Reserve Arbeidsmarktregio FoodValley

1.189

0

0

443

0

746

714

714

714

714

3

4

I

R460

nee

Maatschappelijke opvang

2.449

0

93

247

0

2.295

2.394

2.674

3.044

3.414

3

4

I

R461

nee

Vrouwenopvang/aanpak ouderenmishandeling

126

0

0

126

0

0

0

0

0

0

3

4

I

R462

nee

Beschermd Wonen

2.471

0

0

448

0

2.023

2.640

4.311

6.062

7.813

3

4

I

R463

nee

Fonds impuls sociaal domein

0

0

1.500

531

0

969

332

0

0

0

4

4

I

R411

nee

Parkeren

389

0

0

85

0

304

304

304

304

304

4

4

S

R420

nee

Werkgelegenheid

322

0

100

144

0

277

233

189

145

100

4

6

S

R682

ja

Kapitaallasten Parkeren

141

4

0

0

8

137

134

130

126

123

5

3

S

R300

nee

Afval

2.848

0

0

1.359

0

1.490

1.343

639

0

0

5

4

I

R470

ja

Veluwse Poort - Spoorzone Ede *

9.054

272

15.078

8.895

0

15.508

15.973

16.452

0

0

5

4

I

R471

ja

Veluwse Poort - Parklaan

7.897

237

4.710

1.838

3.682

7.323

9.331

3.522

3.322

1.295

5

4

I

R475

nee

Landschapsfonds

67

0

160

136

0

91

64

0

0

0

5

4

I

R476

nee

Stadsuitleg

613

0

0

613

0

0

0

0

0

0

5

4

I

R477

ja

Starters- en doorstromers

2.712

81

159

501

0

2.452

2.192

2.084

1.992

1.916

5

4

I

R480

nee

Bodemsanering

612

0

50

50

0

612

638

664

690

716

5

4

I

R481

nee

Buitengebied - Uitvoering

70

0

0

70

0

0

0

0

0

0

5

6

S

R678

ja

Veluwse Poort - egalisatiereserve Spoorzone Ede

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

S

R679

ja

Veluwse Poort - egalisatiereserve Parklaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

I

R680

ja

Structuurvisie Buitengebied

86

3

65

3

0

151

216

281

267

253

5

6

S

R681

ja

Kapitaallasten Verkeer

150

5

96

0

8

243

236

230

224

218

5

6

S

R683

ja

R&T route structuren

0

0

180

0

0

180

185

171

158

144

5

7

I

R700

nee

Grondbedrijf

0

0

0

907

0

-907

600

3.089

2.362

4.837

6

4

I

R400

nee

Overgangsrecht FLO

821

0

0

9

0

812

880

936

1.060

1.184

7

4

S

R416

nee

Begraven

550

0

0

123

0

427

291

166

23

0

7

4

I

R417

nee

Onderhoud & vervanging openbare ruimte

1.500

0

76

0

872

703

1.183

276

276

276

7

6

S

R605

ja

Riolering buitengebied

8.256

248

0

0

742

7.762

7.268

6.774

6.280

5.786

8

1

I

R100

nee

Algemene reserve

35.389

0

1.030

12.706

0

23.713

15.971

14.763

15.864

16.087

8

2

S

R200

ja

Algemene reserve - Begroting

6.701

201

0

281

0

6.621

6.621

6.621

6.621

6.621

8

2

S

R201

ja

Algemene reserve - Rente begroting

9.656

290

0

290

0

9.656

9.656

9.656

9.656

9.656

8

4

I

R472

nee

Woningbouw

331

0

0

0

0

331

331

331

331

331

8

4

S

R490

nee

Lastenverlichting burgers

0

0

0

0

0

0

750

2.250

3.750

5.250

8

4

I

R491

nee

Lokale arbeidsvoorwaarden

289

0

102

305

0

85

85

85

85

85

8

4

I

R492

nee

BTW - Compensatiefonds

1.429

0

2.030

1.860

0

1.599

2.519

3.589

4.639

5.579

8

4

I

R493

ja

Cofinanciering

1.669

50

0

525

0

1.194

1.230

820

844

869

8

4

I

R494

nee

DOE - Belegd deel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

I

R495

nee

Overlopende verplichtingen

1.902

0

0

840

0

1.062

702

402

102

102

8

4

I

R496

nee

Kapitaallasten

1.242

0

1.370

0

0

2.612

3.870

5.009

6.000

6.992

8

4

I

R497

nee

Matching

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

I

R499

nee

Investeringsfonds Impuls Ede

2.074

0

2.522

4.667

0

-71

1.518

5.862

10.306

14.906

8

5

I

R500

nee

Bedrijfsmiddelen - Personeel

2.754

0

3

1.168

0

1.589

1.342

1.345

1.348

1.351

8

5

I

R501

ja

Bedrijfsmiddelen - Kapitaallasten

1.533

46

264

1.041

0

802

124

0

0

0

8

5

I

R502

ja

Bedrijfsmiddelen - Algemeen

4.070

122

576

226

0

4.543

5.009

4.962

4.780

4.584

8

5

I

R503

ja

Bedrijfsmiddelen - Huisvesting

1.755

53

588

482

0

1.914

2.136

2.211

2.282

2.419

8

5

I

R504

nee

Bedrijfsmiddelen - Automatisering

2.609

0

1.136

476

0

3.269

2.849

2.000

1.001

569

8

5

I

R505

nee

Bedrijfsmiddelen - Herbezettingsgelden

304

0

88

109

0

283

372

460

549

637

8

8

S

R621

ja

Egalisatieres. kapitaallasten gem.vastgoed

12.089

363

253

0

874

11.831

11.311

10.797

10.320

9.842

8

8

S

R622

ja

Egalisatieres. kapitaallasten OHW

2.712

81

1.752

441

0

4.104

3.983

3.903

3.820

3.735

8

8

S

R623

nee

Exploitatie vastgoed

400

0

0

0

0

400

400

406

413

420

8

6

S

R647

ja

Sporthal Ut Sporthuus

911

27

0

0

47

891

870

849

827

804

141.316

2.108

34.983

45.798

6.237

126.371

124.377

124.872

115.474

125.014

* Reserve R470 Veluwse Poort - Spoorzone Ede: in deze reserve is rekening gehouden met de in 2022 te ontvangen bijdrage van de provincie. Hiermee wordt het faseringsverschil in ontvangsten en uitgaven opgeheven (kasschuif).

Cat.

Afk.

Omschrijving

1

AR

Algemene reserve

2

OAR

Overige algemene reserve

3

BR

Bestemmingsreserve

4

OBR

Overige bestemmingsreserve

5

PBR

Personeel- en bedrijfsreserve

6

ERK

Egalisatiereserve kapitaallasten

7

BRG

Bestemmingsreserve grondbedrijf

* Reserve R470 Veluwse Poort - Spoorzone Ede: in deze reserve is rekening gehouden met de in 2022 te ontvangen bijdrage van de provincie. Hiermee wordt het faseringsverschil in ontvangsten en uitgaven opgeheven (kasschuif).

Het instellen en opheffen van een reserve is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Bij het instellen dient, conform onze nota Reserves en voorzieningen, ook nadere achtergrondinformatie te worden verstrekt. In deze begroting stellen wij u voor om twee reserves in te stellen. Onderstaand een nadere toelichting.

Reserve Lastenverlichting
De criteria voor het instellen van de reserve zijn hieronder puntsgewijs benoemd en toegelicht.

 • Soort reserve. Het betreft een bestemmingsreserve.
 • Doel reserve. Verlaging van de leges van de identiteitskaarten en paspoorten (verspreid over een periode van tien jaar).
 • Motief voor de instelling. De gemeente genereert met het heffen van precario op kabels en leidingen extra inkomsten. Ten tijde van de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 is bekend geworden dat de gemeente de precario mag blijven heffen tot en met 2021. Een eerdere afspraak is dat de opbrengsten worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Investeringsfonds. Zo was dit aanvankelijk verwerkt in de Perspectiefnota. Tijdens de beraadslagingen over de perspectiefnota heeft de raad aangegeven dat een deel van deze precario-opbrengst direct terug zou moeten vloeien naar de inwoners op basis van oude afspraken, ongeveer 25%. De raad heeft er voor gekozen om dit via de weg van verlaging van de leges te bewerkstelligen.
 • Omvang van de reserve. De reserve bereikt een theoretische maximum omvang van € 5.225.000. In de praktijk wordt dit plafond niet gehaald omdat er gedurende de eerste vier jaar van instelling van de reserve tegelijkertijd dotaties en onttrekkingen plaatsvinden.
 • Omvang en wijze van stortingen. De reserve wordt gedurende gevoed uit de precario-opbrengsten:
  2018:  €    750.000
  2019:  € 1.500.000
  2020:  € 1.500.000
  2021:  € 1.500.000
 • Omvang en wijze van onttrekkingen. Het verloop van de onttrekkingen is ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de legesverlaging wordt ingezet en de vervalkalender. Deze uitwerking wordt los van de Programmabegroting 2018-2021 voorgelegd aan de raad.
 • Noodzakelijkheid rentetoevoeging. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserve. In de berekening van de onttrekkingen wordt hier rekening mee gehouden.
 • Start en einddatum van de reserve. De reserve wordt ingesteld in 2018 en heeft een looptijd tot en met ultimo 2027. De reserve wordt voor een periode van 10 jaren ingesteld.
 • Budgethouder. Afdelingsmanager Burgerzaken.

Reserve Recreatieve & Toeristische Routestructuren
De criteria voor het instellen van de reserve zijn hieronder puntsgewijs benoemd en toegelicht.

 • Soort reserve. Het betreft een egalisatiereserve.
 • Doel reserve. Voldoen aan financiële wet en regelgeving met betrekking tot de aanleg van toeristische route structuren.
 • Motief voor de instelling. In het kader van recreatie en toerisme zijn reeds gelden beschikbaar binnen diverse exploitatiebudgetten voor de aanleg van route structuren. Concreet, mountainbike, ruiter en fietspaden. Op basis van huidige financiële regelgeving (BBV) dienen dergelijke investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd te worden in plaats van dat de kosten in één keer in het lopende jaar genomen worden. Budgetten zijn beschikbaar, het is enkel een financieel technische exercitie die per saldo niet tot extra kosten leidt.
 • Omvang van de reserve. De totale omvang van de reserve is afhankelijk van de totale kosten van aanleg van de structuren. Op basis van de huidig uit te voeren plannen is dit minimaal € 180.000, maar dit wordt meer. In de praktijk vinden tegelijkertijd dotaties en onttrekkingen plaats ter hoogte van de uit te voeren plannen en de hier tegenoverstaande afschrijvingslasten.
 • Omvang en wijze van stortingen. De reserve wordt gevoed uit bestaande recreatieve budgetten:
  2017:  € 180.000

2018:  €       n.t.b.
2019:  €       n.t.b.

 • De toekomstige stortingen worden los van de Programmabegroting 2018-2021 voorgelegd aan de raad.
 • Omvang en wijze van onttrekkingen.

2017:  €          0
2018:  €   5.400
2019:  € 19.500
2020:  € 19.050
2021:  € 18.600

 • Het verloop van de onttrekkingen is ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 niet geheel bekend. Dit is afhankelijk van de afronding en toevoeging van nieuwe projecten. Deze verdere onttrekkingen worden los van de Programmabegroting 2018-2021 voorgelegd aan de raad.
 • Noodzakelijkheid rentetoevoeging. Er wordt rente toegevoegd aan de reserve. In de berekening van de onttrekkingen wordt hier rekening mee gehouden.
 • Start en einddatum van de reserve. De reserve wordt ingesteld in 2017 en heeft een looptijd tot minimaal 2030. Ook hier is een en ander afhankelijk van de afronding van de projecten en de bijbehorende afschrijvingstermijnen.
 • Budgethouder. Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling.