Ontwikkelingen

Sinds 2014 is een samenwerking opgestart tussen de 79 gemeenten in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Dit heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke aanpak van verschillende vormen van criminaliteit waarbij kennisuitwisseling centraal staat. De samenwerking wordt gecontinueerd. Dit betekent dat er sprake is van een grotere effectiviteit bij de aanpak van gezamenlijke problematiek. In 2018 wordt geïnventariseerd met welke problematiek op veiligheidsgebied de gezamenlijke gemeenten kampen. Hierna wordt wederom een gemeenschappelijk plan van aanpak opgesteld, dat als input zal dienen voor het in Ede te voeren veiligheidsbeleid.

Vooruitlopend op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan het thema ondermijning. Het gaat hierbij om de vermenging tussen de boven- en onderwereld. Witwassen, drugslaboratoria en hennepteelt zijn hier voorbeelden van. Aan de hand van een ondermijningsbeeld worden concrete acties ondernomen, samen met de relevante ketenpartners. Het in 2017 geïntroduceerde project Keurmerk Veilig Buitengebied heeft duidelijk raakvlakken met het begrip ondermijning. Daarnaast komen andere zaken aan de orde bij het doorlopen van het keurmerktraject die anders wellicht verborgen zouden blijven. Te denken valt niet alleen aan de hennepkwekerijen en vrijplaatsen maar bijvoorbeeld ook aan gevaarlijke verkeerssituaties. Het Keurmerk wordt mogelijk uitgerold over andere gebieden binnen de gemeente Ede.

Het Interventieteam (IT), voorheen Sociaal Interventieteam (SIT) ontwikkelt door. Met name op het gebied van zorgmijders, mulitproblem gezinnen, jeugdgroepen en de aanpak van woonoverlast heeft het IT een (coördinerende) taak. De nieuwe wettelijke mogelijkheden (Wet Aanpak Woonoverlast) worden geïmplementeerd en toegepast. Het IT is een belangrijke partij binnen de ketenaanpak. Samenwerking met het Sociaal Team en het Veiligheidshuis is geborgd. Door deze ketenaanpak wordt het steeds moeilijker voor bovengenoemde probleemgroepen door de mazen van de wet te glippen. Voor de continuering van het IT zijn in de Perspectiefnota 2017-2020 financiële middelen tot en met 2019 beschikbaar gesteld. In 2019 vindt besluitvorming plaats over het vervolg.

In 2018 wordt mogelijk een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd in Bennekom. Een haalbaarheidsonderzoek vindt nog plaats, daarna wordt beslist waar en wanneer gebouwd of verbouwd zal worden.

Om de slagvaardigheid van de gemeente op peil te houden bij rampen en crises starten wij een onderzoek naar de capaciteit van menskracht en middelen ten opzichte van de noodzakelijkheid. Hierdoor wordt kwetsbaarheid van de gemeente in kaart gebracht en kunnen eventueel aanpassingen plaatsvinden. In 2018 komen de onderzoeksresultaten beschikbaar.

Veiligheidsvraagstukken kenmerken zich tegenwoordig door steeds snellere ontwikkelingen. Er is dus een groeiende noodzaak om bij de aanpak flexibel te zijn en om te kunnen bijsturen aan de hand van beschikbare actuele gegevens. Dit heet informatie gestuurd werken en vergt aanpassingen aan onze informatiesystemen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verbetering en inzet van cameratoezicht. Daarnaast wordt een integraal wijkgericht handhavingsuitvoeringsprogramma ontwikkeld. Een jeugdboa wordt gekoppeld aan scholen om beter inzicht te krijgen in jeugdproblematiek.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Totaal lasten programma

12.078

N

11.306

N

11.854

N

10.463

N

9.824

N

9.797

N

Financiële baten per productgroep

Veiligheid en Toezicht

1.393

V

1.662

V

1.646

V

246

V

262

V

262

V

Totaal baten programma

1.393

V

1.662

V

1.646

V

246

V

262

V

262

V

Storting reserve

0

N

0

N

67

N

56

N

124

N

124

N

Onttrekking reserve

278

V

246

V

13

N

13

N

13

N

13

N

Resultaat

10.407

N

9.399

N

10.289

N

10.287

N

9.699

N

9.672

N

De lasten van de Brandweer nemen toe omdat in de budgetten 2017 een voordelig resultaat (€ 0,4 miljoen) van de jaarrekening VGGM 2016 is verwerkt. Daarnaast zijn de budgetten gecompenseerd voor prijsontwikkeling.
In de Perspectiefnota 2018-2021 is budget beschikbaar gesteld voor het Interventie Team. Ten opzichte van 2017 een toename van € 0,1 miljoen als gevolg van uitbreiding en indexatie.
In 2017 is een bedrag van € 0,3 miljoen incidenteel beschikbaar als bijdrage aan de verbouwing van het dierenasiel 'De Hof van Ede'. Dit wordt onttrokken aan de reserve Overlopende verplichtingen.