Onderstaand een inventarisatie van voorgenomen investeringen, waarbij het meerjarendeel indicatief is.
Voor zover in 2018 sprake is van nog niet gedekte c.q. goedgekeurde investeringen komen wij hier in afzonderlijke voorstellen of in de perspectiefnota bij u op terug.

Voorgenomen investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Investeringen
2018

Investeringen
2019

Investeringen
2020

Investeringen
2021

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs

10.763

5.510

4.903

0

Binnensportaccommodaties

8.780

2.850

4.020

0

Buitensportaccommodaties

1.930

2.010

1.100

1.100

Programma Maatschappelijke voorzieningen

21.473

10.370

10.023

1.100

Grondzaken - Wonen

23.695

21.624

13.626

10.778

Spoorzone

373

22.059

49.082

1.725

Parklaan

22.314

20.520

936

3.893

Recreatieve routestructuren

180

0

0

0

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

46.562

64.203

63.644

16.396

Parkeren

65

0

0

0

Verkeersveiligheid

4.470

3.625

3.344

400

Grondzaken - Werken

10.463

11.018

10.461

3.959

Levendig centrum

2.400

0

0

0

Programma Economie en Mobiliteit

17.398

14.643

13.805

4.359

Wegen

1.800

1.500

2.000

2.000

Kunstwerken

200

200

200

200

Openbare verlichting

500

500

500

500

Groen (inclusief bomen)

900

900

900

900

Riolering

7.234

7.895

7.589

7.300

Programma Kwaliteit leefomgeving

10.634

10.995

11.189

10.900

Totaal

96.067

100.211

98.661

32.755

Toelichting
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018-2021 is een aantal nieuwe investeringen in de Calvijn- en Julianaschool opgenomen in de geplande investeringen. Dit op basis van de voorwaarde dat de scholen een eventueel financieel nadeel van de gemeente wegnemen.

Daarnaast is sprake van fasering voor het Vestercollege en de basisscholen Uniek, Franciscus en Beatrix. Deze worden in 2018 afgerond.

Voor de investering in een schoolgebouw op het ENKA terrein is een keuze gemaakt. Op dit moment wordt bekeken of het haalbaar is om in plaats van de geplande investering een schoolgebouw te vestigen in het bestaande Kantine-gebouw. Dit zou gepaard gaan met een huurconstructie gedekt uit de begrote kapitaallasten voor dit project. De investeringskosten vervallen in dat geval.

Binnensportaccommodaties
Naast de geplande renovaties aan verschillende gymnastieklokalen, wordt er momenteel gewerkt aan een topsporthal (van der Knaaphal) aan de Zandlaan. Deze wordt in 2018 afgerond. Afhankelijk van de woningbouw staat er ook een investering op het ENKA-terrein gepland. Deze komt op zijn vroegst in 2019. De verwachting is dat in 2020 een multifunctionele accommodatie, met een sportzaal, gerealiseerd wordt in Otterlo. Op dit onderdeel is ook een investering van € 3,6 miljoen voor de revitalisatie van zwembad de Peppel begroot in 2018.

Buitensportaccommodaties
Naast de geplande toplaag renovaties van de kunstgrasvelden is bij het traject € 3 miljoen een investering aan de buitensport accommodaties opgenomen ter hoogte van € 4,4 miljoen, verdeeld over de jaren 2017 tot en met 2020. De investering betreft voornamelijk renovaties van kunstgrasvelden, maar ook de bouw van kleedkamers.

Spoorzone
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.

Parklaan
De investeringsraming is ongewijzigd ten opzichte van de raming Perspectiefnota 2018-2021. Dit is overeenkomstig het kredietbesluit en bijbehorende faserings- en aanbestedingsstrategie.

Recreatieve routestructuren
Investering 2018 in mountainbikeroutes en ruiterpaden.

Grondzaken - Wonen en Werken
De investeringen voor het grondbedrijf zijn niet gewijzigd ten opzichte van ramingen bij de Perspectiefnota 2018-2021 en gebaseerd op de besluitvorming over het MPG 2017.

Levendig centrum
Dit betreft de investering voor de vergroening en herinrichting Kuiperplein (€ 1,1 miljoen) en Grotestraat/Maandereind (€ 1,3 miljoen).

Parkeren
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.
Het betreft investeringen in dynamische centrum afsluitingen (‘plofpalen’).

Verkeersveiligheid
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.
Het betreft kredieten die in het kader van het Fietsplan (jaarschijf 2018), de Hoofdwegenstructuur en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer zijn toegekend. Daarnaast zijn bij het voorstel ‘Invulling reservering € 3 miljoen’ kredieten voor een verkeersveilige fietsoversteek Emmalaan en verbeteren van de bereikbaarheid Lunteren A30 beschikbaar gesteld.

Wegen
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.

Kunstwerken
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.

Openbare verlichting
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.

Groen
Overeenkomstig raming Perspectiefnota 2018-2021.

Riolering
Vanaf 2018 treedt het GRP 2018-2022 in werking. Dit zorgt voor een nieuwe investeringsraming, die afwijkt van de raming ten tijde van de Perspectiefnota 2018-2021.