Exposeum    € 450.000 V
In de gemeentelijke begroting staat voor 2017 een bedrag van € 500.000 ten behoeve van de exploitatie van het op te richten Exposeum. Besluitvorming in het College staat gepland voor eind 2017. Afhankelijk hiervan zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Hierin zal ook worden opgenomen hoe om te gaan met de begrote middelen voor 2017 ad € 500.000. Bij positieve besluitvorming wordt in 2017 een bedrag van circa € 50.000 besteed aan planvorming.