Wat willen we bereiken?

De regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden die we aangaan en zijn aangegaan, dragen bij aan meer kennis en bewustwording over gezonde voeding en een duurzaam voedselsysteem. Daarnaast zorgt deelname aan deze verbanden voor een grotere herkenbaarheid van Ede als dé voorlopergemeente die werk maakt van een gezond en duurzaam voedselsysteem. Door in deze netwerken een plaats te hebben en zo verbindingen te kunnen leggen met ketenpartners bereiken we dat de doorwerking van ons voedselbeleid ook op andere schaalniveau wordt herkend en navolging krijgt. De te bereiken doelen zijn uitgewerkt in drie clusters:

Cluster Gezondheid en Bewust, met als doelen

1.   Gezondheid: Iedereen in Ede maakt bewuste keuzes in het dagelijks leven (school, thuis, buiten, etc.) op het gebied van duurzaam en gezond voedsel.
2.   Duurzaamheid: In Ede gaan we voedselverspilling tegen.
3.   Voedselonderwijs: Alle kinderen in Ede voedselvaardig door structureel voedselonderwijs op alle
  basisscholen.

Cluster Economie, met als doel

1.   Alle agrifoodbedrijven en - initiatieven in de voedselketen ondernemen innovatief en duurzaam.

Cluster Beleidsprofilering, met als doel

1.   Ede staat lokaal, nationaal en Europees bekend als dé gemeente die een gezond en duurzaam
  voedselsysteem voor iedereen wil realiseren.

Wat zijn onze verwachtingen?

Het karakter van programma is gericht is op het behalen van doelen ‘samen met de samenleving’. De co-creatie wordt nadrukkelijk opgezocht voor duurzame lange termijn resultaten. De input van externe partners is bepalend voor het behalen van resultaat. De uitvoering van de projecten zoals opgenomen in het werkprogramma 2017/2018 ligt grotendeels op koers. Bij enkele projecten blijken netwerkpartijen en externe stakeholders meer tijd nodig te hebben, met als gevolg dat het op te leveren resultaat over de jaargrens heen schuift. Het proces om de doelstellingen van het programma in de samenleving met onze ketenpartners en in de organisatie te verankeren is gestart en wordt in 2018 voortvarend gecontinueerd. Daarbij hoort ook het starten van een Voedselraad waarvoor wij u nog een voorstel aanbieden.

Wat is er in 2018 te verwachten?
In 2018 werken we aan het programma Food verder zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018, dat de onderlegger vormde voor de teksten in de perspectiefnota. Een aantal prioriteiten van dit uitvoeringsprogramma lichten we hieronder toe.

In het cluster Gezondheid en Bewust worden in de wijken lopende en nieuwe initiatieven uitgevoerd, gestimuleerd en/of financieel ondersteund die een gezonde leefstijl onder kwetsbare inwoners bevorderen. Nieuwe initiatieven worden gesteund om Food zichtbaar te maken in de openbare ruimte en het aantal kantines van maatschappelijke voorzieningen dat gezond en duurzaam voedsel aanbiedt groeit.
Duurzaamheid: Inwoners in Ede worden in 2018 intensief betrokken bij initiatieven om minder voedsel te verspillen (de FoodBattle). In de gemeentelijke gebouwen is meer aandacht voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel. Wat betreft voedselonderwijs groeit het leernetwerk ' gezonde school' in 2018 en krijgen meer basisscholen in de gemeente Ede het vignet ‘Gezonde School’ met het themacertificaat ‘voeding’. Ook neemt het aantal basisscholen met een schooltuin of moestuinbakken toe.

In hetcluster Economie realiseren we dat er in 2018 meer lokale producten verkrijgbaar zijn (in de horeca, supermarkten, winkels, afhaalpunten, maatschappelijke instellingen) en worden met producenten en ketenpartners verder contacten gelegd om verbindingen in de korte keten te stimuleren.
In 2018 organiseren we themabijeenkomsten om agrofoodproducenten te stimuleren producten te ontwikkelen die het huidige aanbod aanvullen. Daarnaast worden in 2018 bijeenkomsten georganiseerd om de regionale netwerkvorming en innovatie op het gebied van food te stimuleren.
De regionale FoodValley monitor, editie Ede, krijgt een vervolg in 2018 in samen met AgriFood Capital.

In het cluster Beleidsprofilering vindt in 2018 verdere doorvertaling plaats van de in 2017 opgestelde foodprofilering. Breed inzetbare corporate communicatiemiddelen voor onder meer het World Food Center worden verder ontwikkeld. In 2018 wordt een begin gemaakt met een (online) netwerk/community voedsel Ede over kennis en bereikbaar voedsel. Het regionale uitvoeringsprogramma Food biedt de mogelijkheid om op voedselthema’s samen inspanningen in te verrichten, waardoor de regio zich nadrukkelijker kan positioneren als food-regio. In 2018 pakken we de uitvoering van de regionale voedselvisie verder op. Focus ligt op de thema’s korte ketens, voedselverspilling en voedsel en reststromen. In 2018 investeren we in het voedselnetwerk nationaal en internationaal.

Budget 2017 en 2018

Food
Voor 2017 en 2018 zetten wij de middelen die de gemeenteraad bij de perspectiefnota beschikbaar heeft gesteld in conform doelstelling. Conform afspraak rond de inzet van de middelen uit het Investeringsfonds wordt bij de volgende perspectiefnota een actualisatie van het werkprogramma Food 2018 op inhoud en middelen aan u voorgelegd. Tevens wordt de te verwachten bijdrage van Ede aan de uitvoering van het regionale voedselbeleid, als onderdeel van de regionale uitvoeringsagenda, bij de volgende perspectiefnota aan u voorgelegd.

Public affairs
In de Perspectiefnota 2018-2021 heeft de gemeenteraad besloten om voor 2017 en 2018 de formatie van public affairs uit te breiden met 1 fte om een extra impuls te kunnen geven aan de programma’s Food, KennisAs en het project World Food Center. Het benodigd bedrag van € 102.000 is toegevoegd aan de eerste tranche 2018. De inzet beperkt zich niet alleen tot Food maar is programma-overstijgend.