Conform artikel 8 lid 5 van de BBV dient een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2018

Begroting

Algemene uitkering

103.595

Bespaarde rente

4.262

Onvoorzien

100

Dividend BNG

124

Dividend ACV

160

OZB

22.287

Hondenbelasting

348

Toeristenbelasting

653

Forensenbelasting

624

Totaal

132.153

Overzicht incidentele baten en lasten
Het BBV schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Achtergrond hiervan is dat het noodzakelijk is bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting.

Incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten / baten

2018

2019

2020

2021

Lastenverlichting OZB

B

750 N

Capaciteit Archeologie, Ecologie en Monumentenzorg

L

43 N

21 N

Implementatie Omgevingswet

L

340 N

115 N

Statushouders: beleidscapaciteit

L

46 N

Marktbalie / planatelier

L

61 N

Leerlingzaken

L

75 N

75 N

Arbeidsmarktregio

L

100 N

Frictiekosten ombuigingen bedrijfsvoering

L

199 N

Radicalisering scholen

L

45 N

45 N

45 N

Handhaving permanente bewoning

L

150 N

150 N

150 N

Tegengaan discriminatie binnen onderwijs en stage

L

50 N

Cultuurfonds

L

90 N

90 N

Verhogen opleidingsbudget

L

405 N

Precario - opbrengst

B

 8.120 V

 8.120 V

 8.120 V

 8.120 V

Precario - toevoeging investeringsfonds

L

5.350 N

4.600 N

4.600 N

4.600 N

Precario - lastenverlichting

L

750 N

1.500 N

1.500 N

1.500 N

Precario - uitvoeringskosten

L

20 N

20 N

20 N

20 N

Precario - teruggave Vitens

L

2.000 N

2.000 N

2.000 N

2.000 N

Theateronderwijs

L

50 N

Zware casuïstiek 3d

L

700 N

700 N

Arbeidsmarktbeleid - aanvullende beleidsimpuls

L

230 N

230 N

Specialistisch ondersteuner bij huisarts

L

200 N

Meldcode huiselijk geweld

L

50 N

Kindcentra

L

45 N

Jeugdhulp

L

1.300 N

Ontwikkeling BUIG

L

1.150 N

Permar

L

175 N

Sociale wijkonderneming hoogbouw Ede Zuid

L

50 N

Stadsvisie, uitvoeringsagenda

L

75 N

25 N

25 N

Implementatie en borging wet VTH

L

42 N

Verlengen inzet programma 200+200

L

70 N

Sociaal Interventie Team

L

499 N

499 N

Bijdrage veiligheidsregio Oost-Nederland

L

15 N

Ede doet mijn buurtje

L

153 N

Vervangingskrediet openbare ruimte

L

55 N

27 N

Gemeenteraadsverkiezingen en wisseling raad

L

120 N

Correctie dienstverlening

L

100 N

Actualisatie businesscase zaakgericht werken

L

106 N

Versnelling implementatie BAG-WOZ

L

 25 V

 20 V

Totaal

7.514 N

1.957 N

220 N

 0