Ten tijde van de opstelling van deze programmabegroting was sprake van een bijzondere situatie: een demissionair kabinet gebonden aan de afspraak met de Tweede Kamer, dat zij zich zou beperken tot de opstelling van een beleidsarme begroting. Dit betekent in de praktijk dat de mutaties op basis van de Septembercirculaire 2017 in afwachting van een regeerakkoord minimaal zijn.

Algemene uitkering

  bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Accres - afrekening oude jaren

 1.250 V

Taakmutatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

 14 V

 11 V

 11 V

 11 V

 11 V

Reserveren taakmutatie IKK

14 N

11 N

11 N

11 N

11 N

Taakmutatie Verhoogde asielinstroom

 221 V

Reserveren taakmutatie Verhoogde asielinstroom

221 N

Taakmutatie WMO

 26 V

 26 V

 26 V

 26 V

 28 V

Reserveren taakmutatie WMO

26 N

26 N

26 N

26 N

28 N

Taakmutatie Vrouwenopvang

 4 V

50 N

50 N

50 N

50 N

Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang

4 N

 50 V

 50 V

 50 V

 50 V

Taakmutatie Maatschappelijke opvang

 11 V

 11 V

 11 V

 11 V

 11 V

Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang

11 N

11 N

11 N

11 N

11 N

Totaal

 1.250 V

0 N

 0 N

0 N

0 N

Afrekening oude jaren

De afrekening van voorgaande jaren ijlt altijd wat na. Het bekend worden van de definitieve aantallen voor de gebruikte maatstaven is hiervoor de belangrijkste verklaring. Dit kan zowel een direct (via omvang maatstaf) als indirect (via de uitkeringsfactor) hebben. Per saldo een voordeel van € 1,25 miljoen.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn onder meer nieuwe kwaliteitseisen voor pedagogisch beleid en veiligheid geformuleerd. Voor de meerkosten van het toezicht ontvangen wij extra middelen.

Verhoogde asielinstroom
Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen wij een bedrag per geplaatste vergunninghouder. Daarnaast ontvangen wij middelen voor participatie en integratie. Deze middelen ontvangen wij gefaseerd, in deze circulaire € 221.000.

WMO
De WMO uitkering is aangepast aan actuelere verdeelmaatstaven.

Vrouwenopvang
Het centrum gemeentelijk budget Vrouwenopvang wordt verlaagd doordat vanuit het macrobudget een aantal landelijke voorzieningen wordt bekostigd.

Maatschappelijke opvang
Een beperkte wijziging heeft plaatsgevonden in het centrum gemeentelijk budget Maatschappelijke opvang.

Sociaal domein
Onderstaand de in de Perspectiefnota 2018-2021 opgenomen meerjarige budgetten Sociaal Domein en de mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2017.

Perspectiefnota 2018-2021

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Wmo - extramurale zorg

12.843

13.031

12.884

12.940

12.920

Wmo - beschermd wonen

18.683

19.261

19.699

19.697

19.697

Jeugd

24.877

26.090

26.090

26.249

26.373

Re-integratie

2.218

2.330

2.495

2.608

2.933

Wsw

9.156

8.454

7.910

7.320

7.034

Totaal

67.777

69.166

69.078

68.814

68.957

Mutatie Septembercirculaire 2017

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Wmo - extramurale zorg

27 N

183 N

212 N

298 N

213 N

Wmo - beschermd wonen

 221 V

 405 V

 410 V

 410 V

 410 V

Jeugd

13 N

152 N

74 N

99 N

74 N

Re-integratie

0

0

0

0

285 N

Wsw

0

0

0

 67 V

 66 V

Totaal

 181 V

 70 V

 124 V

 80 V

96 N

De mutaties zijn afgezien van volume aanpassingen terug te voeren op een paar ontwikkelingen:

▪   WMO en Jeugd: door het Rijk wordt ook de noodzaak gezien van de door ons al ingezette transformatie naar en innovatie van de zorginfrastructuur. Daarnaast worden middelen uitgenomen ter financiering van landelijke voorzieningen als bijvoorbeeld doventolk, kindertelefoon en de uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank.
▪   Re-integratie: vanaf 2021 verschuift de verantwoordelijkheid voor de no-riskpolis van gemeenten naar het Rijk. De hiermee gepaard gaande extra kosten voor het Rijk worden gecompenseerd door een verlaging van het macrobudget Participatiewetuitkeringen en een verlaging van de integratie-uitkering Sociaal domein. Het doel van de no-riskpolis is ervoor te zorgen dat de werkgever geen financieel risico loopt bij het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep in geval van ziekte. De regeling no-risk geldt voor de doelgroep van de banenafspraak (bijvoorbeeld Wajong via UWV of Participatiewet) en voor mensen in een dienstbetrekking beschut werk op grond van de Participatiewet.

▪   WSW: technische correctie in het macrobudget.

Hiermee bedraagt het budget sociaal domein vanuit de algemene uitkering.

Programmabegroting 2018-2021

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Wmo - extramurale zorg

12.816

12.848

12.672

12.642

12.707

Wmo - beschermd wonen

18.904

19.666

20.109

20.107

20.107

Jeugd

24.864

25.938

26.016

26.150

26.299

Re-integratie

2.218

2.330

2.495

2.608

2.648

Wsw

9.156

8.454

7.910

7.387

7.100

Totaal

67.958

69.236

69.202

68.894

68.861