Verwerking van de in dit hoofdstuk genoemde mutaties alsmede de in het volgende hoofdstuk opgenomen mutatie van de Actualisatie 2017 leidt tot het volgende structurele meerjarenperspectief.

Overzicht meerjarenperspectief

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Perspectiefnota 2017-2020 na amendementen

10.078 N

7.811 N

1.208 N

 1.083 V

 187 V

Algemene uitkering (paragraaf 3.2)

 1.250 V

0

0

0

0

Actualisatie (hoofdstuk 4)

2.252 N

0

0

 0

 0

Totaal

11.080 N

7.811 N

1.208 N

 1.083 V

 187 V

Verwerking van voornoemde bedragen leidt tot het volgende verloop van de algemene reserve.

Algemene reserve bodemvoorziening

  bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo 1 januari (na resultaatbestemming)

35.389

22.809

14.998

13.790

14.873

Fonds Impuls Sociaal domein

-1.500

Resultaat Perspectiefnota 2018-2021

-10.078

-7.811

-1.208

1.083

187

Resultaat Programmabegroting 2018-2021 (mutatie t.o.v. PPN)

-1.002

0

0

0

0

Saldo per 31 december

22.809

14.998

13.790

14.873

15.060

2% norm 

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Afwijking van bodem

12.809

4.998

3.790

4.873

5.060