Skaeve Huse    € 125.000 V
Nadat gebleken dat voorgestelde locaties niet op meerderheidssteun van de gemeenteraad kunnen rekenen, is ervoor gekozen om het project te beëindigen. Het niet gebruikte budget valt vrij.

Achterblijven inkomsten leges bestemmingsplanwijzigingen   € 180.000 N
De inkomsten uit leges voor bestemmingsplanwijzigingen blijven achter bij de begroting. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de hoogte van het tarief gekoppeld is aan de bouwkosten. Dit houdt in dat als er geen c.q. weinig plannen worden ingediend met hoge bouwkosten, dit een groot effect heeft op de inkomsten. Dit maakt het ramen van de inkomsten lastig, omdat op voorhand niet in te schatten is welke plannen en initiatieven er uit de samenleving worden ingediend. Wij stellen een onderzoek in naar de kostendekkendheid van de tarieven en eventueel benodigde wijzigingen van de legesverordening. In de komende perspectiefnota komen wij hierop terug. 

Afval   € 380.000 V
  verrekenen met reserve € 380.000 N
We zamelen meer verpakkingsafval in dan verwacht. Hierdoor ontvangen we een hogere bijdrage uit het landelijke Afvalfonds voor de verwerking. Rekening houdend met de meerkosten van verwerking geeft dit een voordeel van € 145.000.
De aanneemsom ACV is € 165.000 lager dan geraamd en is er een hogere opbrengst door meer aansluitingen van per saldo € 70.000. Het totale voordeel van € 380.000 wordt verrekend met de reserve Afval.

MPG lite 2017   € 0
Op basis van de MPG lite 2017 wordt voor 2017 een voordelig resultaat verwacht van circa € 7 ton. Dit is exclusief de kosten van een afboeking Kernhem Noord (bandbreedte € 2 tot 4,5 miljoen negatief). Zoals gebruikelijk worden de uitkomsten van deze MPG niet verwerkt.