Besteding kredieten
Bij de vaststelling van het MPG 2017 zijn voor de uitvoering van de plannen in 2017 middelen beschikbaar gesteld. Geconstateerd wordt dat halverwege dit jaar de besteding van de middelen maar ook het verkrijgen van de inkomsten uit de grondverkopen achter blijven bij de verwachting als opgenomen in het MPG 2017. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten in de eerste helft van 2017. Hieruit blijkt dat van de geraamde kosten 31% is gerealiseerd, tegenover de realisatie van 39% van de geraamde opbrengsten.
Voor de tweede helft van het jaar wordt verwacht dat de productie hoger zal liggen.
Met name de inkomsten uit de grondverkoop overtreffen naar verwachting de raming voor dit jaar (zie paragraaf 2.2).

Ontwikkeling boekwaarde
De boekwaarde van de actieve gemeentelijke projecten (woningbouw en bedrijfsterreinen) bedraagt per 1 januari van dit jaar € 202 miljoen. In het MPG 2017 is ervan uit gegaan dat de boekwaarde met € 21 miljoen af zou nemen tot € 181 miljoen. De eerste helft van 2017 zijn we gedaald met € 11 miljoen naar € 191 miljoen. Op basis van de geactualiseerde prognose van de kosten en opbrengsten dit jaar verwachten we dat de boekwaarde in 2017 af gaat nemen met ca. € 29 miljoen tot € 173 miljoen.

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de actuele verwachting is van de toekomstige planresultaten, daarin is de ontwikkeling van de boekwaarde zoals hiervoor aangegeven verwerkt.