De resultaten van de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen zijn opgenomen in het MPG 2017 en door de gemeenteraad vastgesteld bij de Programmarekening 2016.
Daarnaast zijn binnen de plannen in het eerste half jaar nog ontwikkelingen die de resultaten beïnvloeden. De belangrijkste ontwikkelingen zijn hieronder aangegeven.
Een overzicht van de ontwikkeling van de planresultaten op basis van de aanpassingen is aangegeven in bijlage 2.

Kazerneterreinen: afname resultaat € 0,35 miljoen
De ontwikkeling van de Kazerneterreinen is goed op stoom gekomen.  De verkoop en levering van de bouwvelden verloopt dit jaar nagenoeg volgens planning. Verwacht wordt dat dit jaar gronden worden geleverd voor de bouw van tussen de 150 en 220 woningen. Ook de verkoop van de te handhaven panden verloopt voorspoedig. Met name in de tweede helft van dit jaar wordt een behoorlijk aantal transacties verwacht. Om dit mogelijk te maken is op meerdere locaties op de kazerneterreinen hard gewerkt aan het bouw- en woonrijpmaken van verschillende deellocaties. In totaal zal dit jaar, op basis van de huidige inschatting, voor ca. 29 miljoen euro aan grond en gebouwen worden verkocht. Uitgegaan was van een bedrag van ca. 32 miljoen euro.
Met het op stoom komen is ook de inzet van mensen en middelen in het eerste half jaar toegenomen, waarbij de inschatting voor dit jaar laat zien dat er mogelijk een overschrijding zal plaatsvinden van ca. 0,23 miljoen. Tezamen met het feit dat de rentelast minder snel afneemt dan begroot (ca. € 0,12 miljoen) levert dit naar verwachting aan het eind van het project (2022) een klein negatief effect op van ca. € 0,35 miljoen.

VP Kazerneterreinen Maurits WFC

Zoals aangekondigd in de risico-analyse MPG 2017, wordt gewerkt aan het opstellen en doorrekenen van verschillende ruimtelijk-programmatische scenario’s met een menging van werken en wonen. Dit vindt plaats in overleg met onze contractpartner WFC-D, zodat een gezamenlijke oplossingsrichting tot stand kan komen. In de doorrekening wordt ook gekeken naar de financieringsconstructie (o.a. erfpachtmodel). De uitkomsten worden meegenomen in het MPG 2018.

Kernhem - Vlek B

In het eerste half jaar zijn scherven 5 en 6 geleverd aan Lithos. Ze zijn gestart met de bouw van 29 woningen aan de ecozone. Het uitwerkingsplan van scherf 10 tot en met 14 is in procedure gebracht om de bouwproductie voor 2018 voor te bereiden.
Ook is de proefverkaveling voor B West afgerond samen met het Beeldkwaliteitsplan. Met 3 van de 4 ontwikkelende partijen zijn afspraken gemaakt over de resterende bouwopgave. De contracten worden opgesteld. Met de laatste partij moet nog overeenstemming gevonden worden. Het proces rond het faillissement van Megahome loopt nog, de curator heeft een hoger beroep verzocht op het kort geding over de ontbinding van de overeenkomst. De zaak dient naar verwachting pas begin 2018.
Door de afspraken met de ontwikkelende partijen is er meer duidelijkheid over de opbrengsten. Momenteel worden de kosten voor de nieuwe proefverkaveling uitgewerkt en wordt de grondexploitatie geheel bijgesteld. Met het MPG 2018 zal de geheel herziene grondexploitatie worden gepresenteerd.

BT A12

Voor 2017 wordt een lichte verhoging van de hoeveelheid te leveren bouwterrein verwacht. Voor het onderdeel bedrijventerrein de Klomp is het bestemmingsplan in procedure en wordt verwacht het komende jaar de eerste bedrijfskavels te kunnen leveren. Er zijn echter nog mogelijke tegenvallers te verwachten voor benodigde verwervingen voor de Klomp en de uitvoering van de mitigerende ecologische maatregelen. Ook de uitwerking van de plannen voor milieu maatregelen en voor het bouw en woonrijp maken moeten verder worden gedetailleerd.  
Bij de actualisatie van het verwachte resultaat op basis van de ontwikkeling in de eerste helft van 2017 wordt uitgegaan van een gelijkblijvend resultaat op ten opzichte van de begroting uit het MPG 2017.

Park Reehorst - Noord: afname resultaat € 0,85 miljoen
Op basis van nader onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn enkele spots met asbestvezels aangetroffen die moeten worden gesaneerd. Dit en de sanering van de gronddepots levert een extra kostenpost op van € 0,7 miljoen. Voor de inrichting van het woongebied en de omliggende wegen zijn de kosten nader geraamd en blijken € 0,36 miljoen hoger uit te vallen dan in het MPG 2017 begroot. Hier staat tegenover dat de verkoop van de bouwkavels sneller verloopt dan aangenomen, waardoor het rente-effect wordt beperkt en de planbegeleidingskosten afnemen, voordeel € 0,23 miljoen.

Veldhuizen A herstructurering: verbetering resultaat € 0,36 miljoen
In het MPG 2017 is voor de te verkrijgen EFRO subsidie nog uitgegaan van een voorzichtig scenario. Inmiddels is een hogere subsidie verstrekt waarmee het resultaat van dit plan verbetert.

Bedrijventerrein 't Laar: verbetering resultaat € 0,2 miljoen
Doordat de verkoop van de kavels voorspoedig verloopt, en de resterende kavels zijn gereserveerd wordt verwacht dat dit project eerder kan worden afgesloten en daarmee op rente en plankosten een besparing kan worden bereikt.

Kernhem Noord
Voor de ontwikkeling van Kernhem Noord is in 2012 door de gemeenteraad een "stellig voornemen" uitgesproken over een beperkte woningbouw ontwikkeling. Daarmee is dit plan in de actieve planvoorraad opgenomen. Mogelijk dat het verstandig is de ontwikkeling van het plangebied open te houden voor ontwikkeling in de toekomst, en nu geen ontwikkeling in te zetten die een toekomstige ontwikkeling mogelijk blokkeren. Volgens de BBV regels moet het plan dan in de Materiële Vaste Activa worden opgenomen en moet de boekwaarde worden aangepast naar waarde van de huidige bestemming. We denken vooralsnog aan een afboeking van € 4,5 miljoen, welke mogelijk door beperkte ontwikkeling aan de randen van het gebied kan worden beperkt. Deze afboeking heeft wel als voordeel dat toekomstige planontwikkeling met een relatief lage inbrengwaarde van de grond kan starten. Voor het MPG 2018 komen we hierop terug.

Wekerom Oost
Voor de ontwikkeling van woningen in Wekerom-Oost zijn in het verleden gronden aangekocht. Aangezien we de behoefte niet konden onderbouwen, en daarmee het wijzigen van de bestemming niet mogelijk was zijn vorig jaar de gronden opgenomen onder de Materiële Vaste Activa. Daarbij is in afwachting van ontwikkelingsmogelijkheden de boekwaarde niet terug gebracht naar het niveau van agrarische waarde. De voortgang van de ontwikkeling van Wekerom West maakt het aannemelijk dat de ontwikkeling van een bestemmingsplan volgend jaar weer kan worden opgestart, waarmee verdere afboeking van de boekwaarde wordt voorkomen

Conclusie
Ten opzichte van het MPG 2017 wordt op basis van de ontwikkelingen van de projecten een resultaatverslechtering verwacht van € 0,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de bovengenoemde wijzigingen. Voor de plannen zijn in bijlage 2 de verwachte resultaten aangegeven en vergeleken met de resultaatsverwachtingen uit het MPG 2017.