Wat willen we bereiken?

 

Veiligheid en toezicht

Doel
Een veilige samenleving in Ede.

Subdoelen

▪   Afname slachtofferschap High Impact Crimes (overvallen en inbraken).
▪   Afname 'maatschappelijk ondermijnende' criminaliteit (focus hennepteelt).
▪   Afname overlast door verwarde personen.
▪   Afname overlast door jeugdigen.
▪   Afname aantal multiproblem-gezinnen.
▪   Preventie en vroegsignalering van radicalisering.
▪   Veilige evenementen in Ede.
▪   Bevorderen veiligheidsgevoel inwoners.
▪   Een veilig buitengebied waarin regelgeving wordt nageleefd en criminaliteit wordt voorkomen.
▪   Een weerbare maatschappij waarbij ondermijning zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
▪   Een veilige woonomgeving met minder overlastgevers.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.   Opstellen nieuw veiligheidsplan voor de periode 2018-2021.
2.   Regionale actieplannen en best practices ten aanzien van High Impact Crimes (waaronder drugs en ondermijning), die in 2018 worden ingesteld, worden gezamenlijk toegepast door het Veiligheidshuis, IT, OM, politie en toezicht. Hierdoor is sprake van een sluiten de ketenaanpak.
3.   Alle multiproblem-gezinnen worden van een sluitende integrale aanpak voorzien tussen veiligheid en sociaal domein. Dit door het IT en extra procesregie in het Veiligheidshuis.
4.   Alle jeugdgroepen en daarbij horende jeugdigen worden in kaart gebracht door toepassing van de vernieuwde inventarisatiemethodiek (shortlist). Dit maakt een groepsgerichte, domeingerichte of persoonsgerichte aanpak mogelijk door gemeente, politie, OM en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk.
5.   Vastgoed- en bouwprojecten boven de waarde van één miljoen euro worden vooraf getoetst door middel van een Bibob toets, indien er twijfels bestaan over de herkomst van de financiële verantwoording. Crimineel geld kan zo niet in de bovenwereld terecht komen.
6.   Geradicaliseerde personen worden in kaart gebracht door deelname aan multidisciplinair overleg tussen politie, justitie en gemeente. De gemeente voorziet de in kaart gebrachte personen van een aanpak die leidt tot de-radicalisering.
7.   In de aanvraagprocedure van een evenement worden door de gemeente concrete afspraken gemaakt met de organisatoren over de risico’s- en veiligheidsaspecten. Deze afspraken zijn handhaafbaar.
8.   In de wijkteams opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda’s. Deze bevatten concrete actiepunten.
9.   Inzet van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken worden geïnventariseerd onder bewoners, ondernemers en professionals.  Dit kan leiden tot concrete acties, zowel op preventief als repressief gebied.
10.   Aan de hand van een ondermijningbeeld wordt gekeken welke acties concreet nodig zijn om ondermijning aan te pakken.
11.   Woonoverlast beperken door inzet van nieuwe wettelijke mogelijkheden uit de Wet Aanpak Woonoverlast.
12.   Opstellen van een planmatig, wijkgericht en integraal handhavingsuitvoeringsprogramma Toezicht.
13.   Opstellen strategische visie voor integrale handhaving.
14.   Instellen en borgen taakaccent 'verwarde personen' voor de handhaver openbare ruimte.
15.   Koppelen jeugdboa aan scholen.