Wat willen we bereiken?

 
Ruimtelijke planvorming
Doel
Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Subdoelen
▪   Duidelijkheid voor inwoners en bedrijven rondom de ruimtelijke kaders van ruimtelijke planvorming.
▪   Verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven die initiatief nemen om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.
▪   Meer toekomstbestendige bedrijven in het buitengebied in combinatie met ontwikkeling van natuur en landschap.
▪   Inspelen op onze veranderde rol die leidt tot een gemeenschappelijk aanpak van natuur- en landschapsversterking.

Recreatie en Toerisme
Doel
Toename van bestedingen en werkgelegenheid in de sector Recreatie & Toerisme door versterking van de ruimtelijke kwaliteit en beleving van de kernen en het buitengebied voor inwoners en bezoekers.

Subdoelen
▪   Een veelzijdig, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod in dag- en verblijfsrecreatie dat aansluit bij de wensen van recreanten en toeristen.
▪   Vitale vakantieparken.
▪   Recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van bezoekers en inwoners, zoals routestructuren.
▪   Een herkenbaar toeristisch profiel voor Ede binnen de Veluwe.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke planvorming

1.   Continueren en intensiveren project aanpak permanente bewoning recreatieterreinen in combinatie met aanpak vitale vakantieparken.
2.   Uitvoering van programma buitengebied.
3.   Begeleiden gestarte drie vrijwilligersgroepen zodat in 2018 resultaten geboekt worden in de uitvoering van het project Levend Landschap.
4.   Starten drie nieuwe vrijwilligersgroepen in drie kernen om natuur en landschap te versterken.
5.   Vaststellen uitvoeringsagenda Stadsvisie en ondersteunen initiatieven om resultaten te bereiken conform de uitvoeringsagenda.  
6.   Opleveren plan van aanpak voor ontwikkeling groen-blauw raamwerk en start uitvoering van projecten ter ontwikkeling van het raamwerk.
7.   Organisatiebreed voorbereiden van en voorsorteren op de implementatie van de Omgevingswet conform projectplan.
8.   Vaststellen Visie Groen Kapitaal.

Recreatie en toerisme

1.   Uitvoeren integrale aanpak Vitale Vakantieparken lokaal en regionaal in combinatie met project aanpak permanente bewoning.
2.   Uitwerken strategielijnen visie Recreatie en Toerisme naar een uitvoeringsprogramma en start uitvoering.
3.   Planvorming en start uitvoering van Project Dropzone.
4.   Planvorming en uitvoering optimalisatie recreatieve routes lokaal en regionaal.
5.   Maken en bewaken van prestatieafspraken over regionale en lokale toeristische marketing.
6.   Versterken herinneringstoerisme en zakelijk toerisme.
7.   Stimuleren samenwerking met en binnen de sector.