Wat willen we bereiken?

 
Duurzaamheid en energie
Doel
Een groene, gezonde en aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren, ook in de toekomst, met een evenwichtige balans tussen 'people, planet en profit'.

Subdoelen
▪   20% van de energie in 2020 is afkomstig uit wind, zon, biomassa, bodem of lucht.
▪   Afname energieverbruik in bestaande gebouwen met gemiddeld 1,5% per jaar (gemiddelde van 1,5% moet bereikt zijn in 2020 en is ten opzichte van 2007).
▪   Minder restafval uit huishoudens en meer brongescheiden inzamelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Duurzaamheid en energie
Energiebesparing en hernieuwbare energie

1.   Stimuleren en reguleren toepassen van hernieuwbare warmte bij nieuwbouwprojecten.
2.   Uitbreiding warmtenet van MPD Groene energie ter realisatie van aansluiting van minimaal 20.000 woningequivalenten in 2020.
3.   Organiseren bijeenkomsten met de ‘denktank Ede energieneutraal’ om actuele onderdelen van de energietransitie in Ede te bespreken, als vervolg op het routekaartproces.
4.   Besluitvorming omtrent vervolg windenergie in Ede.
5.   Uitbreiding gebruik zonne-energie, conform Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
6.   Verder met stimuleren energiebesparing bij burgers en bedrijven, conform Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, met gemeentebrede campagne, wijkgerichte aanpakken, de stimuleringslening, gratis energieadvies en het energieloket.
7.   Opstellen beleidskader voor verankering duurzaamheid in gebiedsontwikkeling en uitvoering projecten.

Afvalinzameling

1.   Invoering van variabel tarief voor restafval, aansluitend op het transitiejaar 2017 en conform uitvoering raadsvoorstel 'Afvalscheiden en grondstofinzameling 2018'. Per 1 januari 2018 wordt het betalen per keer aanbieden van huishoudelijk restafval ingevoerd.