Wat willen we bereiken?

 

Woningmarkt

Doel
We streven naar een passende woning voor iedereen en daarmee een woningvoorraad die past bij de behoefte van inwoners en bij de groeiprognoses van bevolking en huishoudens tot 2030.
  Subdoelen

▪   Kwalitatief hoogwaardige nieuwe woningen op verschillende nieuwbouwlocaties in de gemeente Ede zoals beschreven in woningbouwprogramma/ Meerjarenprogramma Grondexploitatie/ Woonvisie Ede 2030.
▪   Kwalitatief hoogwaardige goedkope woningen (zowel huur als koop) voor reguliere en bijzondere doelgroepen.
▪   Meer duurzame en levensloopbestendige woningen.
▪   Verbeterde variatie in woningen binnen de bestaande stedelijke en dorpse omgeving, door transformatie van bestaand vastgoed en (her-)ontwikkeling van bestaande locaties.
▪   Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien.
▪   Verbetering aansluiting op de marktvraag door inzet van het Vastgoedpunt Ede.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woningmarkt
Woningbouw en grondexploitatie wonen

1.   Implementatie/uitvoering Integraal Portefeuillemanagement Wonen (besluitvorming voorzien tweede helft 2017) waardoor meer grip komt op het toevoegen van de juiste woningen aan de woningvoorraad passend bij de behoefte van onze (nieuwe) inwoners op de korte en de lange termijn (kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering)
2.   Jaarlijks maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties, over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, wonen met zorg, leefbaarheid en bewonersparticipatie. Voor 2018 en verder volgens de bedoeling en met heldere integraal afgestemde uitgangspunten.
3.   Nauwe afstemming tussen wonen en zorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en andere bijzondere doelgroepen.
4.   Realisatie/uitvoering extra sociaal programma.