Wat willen we bereiken?

Kwaliteit en leefomgeving
Doel
Wij zorgen samen met de inwoners van Ede voor een openbare ruimte waarin het prettig en veilig is om in te leven, te werken en te recreëren.

Subdoelen

▪   Waarborgen kwaliteit openbare ruimte.
▪   Versterken sociale structuur en lokaal woonklimaat door betrokkenheid van bewoners met de openbare ruimte.
▪   Versterken aantrekkelijkheid voor nieuwe vestigers (bedrijven en bewoners).
▪   Versterken aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit en leefomgeving
Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. In 2018 betekent dat:

▪   We de effecten van klimaatverandering nader in beeld brengen door het uitvoeren van een klimaatstresstest.
▪   We het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel in beeld gaan brengen door het opstellen van een Basis Rioleringsplan (BRP).
▪   We een communicatieplan voor riolering opstellen en uitvoeren, mede met het oog om gebruikers van de riolering (bewoners, bedrijven) te inspireren met mogelijkheden om te komen tot een duurzaam waterbeheer.
▪   Onderzoek plaatsvindt naar inzet van bomen om de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie) deels op te vangen (vasthouden fijnstof; tegengaan hitte-eilanden en dergelijke).
▪   We met de actie Steenbreek bewoners er op wijzen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de overheid en bewoners als het gaat om klimaatsverandering. De actie Steenbreek staat voor het verwijderen van stenen en het vergroenen van tuinen om onder andere regenwater makkelijker te laten infiltreren en het tegengaan van hittestress door aanplant van struiken en bomen.

SamenWerkBedrijf
Op 1 februari 2017 is de pilot van het SamenWerkBedrijf (SWB) gestart, die loopt tot 31 december 2018. De drie partners (gemeente Ede, ACV en Permar) werken in deze pilot samen, om het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom in de gehele gemeente uit te voeren. In het SWB worden duurzame banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (MAAtjes). In 2018 worden de ervaringen en resultaten van het SWB geëvalueerd, om een besluit te kunnen nemen over het vervolg na de pilot. Het partnerschap van Permar stopt per 1 januari 2018 en wordt overgenomen door 'Werkkracht'.

Spelen
We gaan onderzoeken wat de jeugd, van peuter tot tiener, wil op het gebied van buiten spelen. In het in 2018 op te stellen speelbeleidsplan staat hoe we de wensen vorm gaan geven en wat we gaan doen om speelplekken zo in te richten dat we zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de jeugd.

Wegbeheer
In 2017 is een plan opgesteld, waarin voor de periode van 2017 tot en met 2020 de manier vastgelegd is hoe op strategisch en tactisch niveau wordt omgegaan met het wegbeheer.

Beleidsplan Openbare Verlichting
In 2018 wordt het beleidsplan openbare verlichting opgesteld voor de periode van 2018 tot en met 2023. Dit plan is richtinggevend voor de manier waarop we de openbare verlichting gaan beheren. We beschrijven wat we willen bereiken (effecten buiten zoals veiligheidsgevoel) en hoe we dat gaan doen.

Integrale programmering

▪   De onderhoudswerken voor het beheer van de openbare ruimte worden met alle disciplines (intern en extern) afgestemd om zoveel mogelijk 'werk met werk' te maken. De overlast voor inwoners en bedrijven wordt beperkt en zo werken we ook kosten efficiënter.
▪   De planning van al deze op elkaar afgestemde werken, het uitvoeringsprogramma, publiceren we, waardoor inwoners en bedrijven in een vroeg stadium geïnformeerd worden over werkzaamheden die in 2018 plaatsvinden.
▪   De samenwerking met en inbreng van bewoners, o.a. via dorpsraden, in de wijken vinden we hierbij van groot belang.

Burgerparticipatie
Bewonersinitiatieven krijgen de ruimte. Ideeën en vragen van bewoners vormen waardevolle input. Waar technisch en financieel mogelijk wordt deze input zoveel mogelijk onderdeel van onze plannen. Daarbij is het van belang dat de gemeente bij aanvang duidelijke financiële en technische kaders benoemt om teleurstelling te voorkomen. Bewoners worden uitgedaagd mee te denken en ze worden actief betrokken bij de fysieke leefomgeving. Dit leidt tot meer tevredenheid bij bewoners, zowel over het proces als het eindresultaat.