Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke ondersteuning
Doel
Ede heeft leefbare en levendige wijken, buurten en dorpen; zelf- en samenredzame inwoners en een stimulerend en veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen en jeugdigen.

Subdoelen

▪   Zoveel mogelijk inwoners zijn en blijven zelf- en samenredzaam.
▪   Meer bewoners en vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor welzijnsactiviteiten en ondersteuning van   anderen.
▪   Jeugdigen groeien zo veel mogelijk op in hun eigen, veilige en stimulerende opvoed- en   opgroeiomgeving.
▪   Jeugdactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van jeugdigen in kwetsbare situaties.
▪   Onveilige situaties van jeugdigen en ouders worden voorkomen door vroegtijdige signalering.
▪   Ouderen en jongeren zijn meer zelfredzaam door vroegtijdige inzet van ondersteuning bij (beginnende) problemen.
▪   Bij signalering en aanpak van vragen en problemen van jeugdigen werken de domeinen: thuis (voor)school en het publieke domein goed samen.
▪   Meer mantelzorgers zijn in staat om de zorg aan een naaste langdurig uit te voeren.
▪   Verhogen sociale cohesie door actieve inzet van inwoners via buurt- en dorpshuizen.

▪   Meer (kwetsbare) inwoners doen mee aan de samenleving in al zijn facetten, wonen zo lang mogelijk zelfstandig en ervaren daarbij minder fysieke en mentale drempels.
▪   De samenleving in Ede wordt zich bewust van de kansen en mogelijkheden rondom inclusie en gemotiveerd mee te doen aan het veranderproces op basis van de in 2017 opgestelde Routekaart Ede Inclusief.

▪   Statushouders zijn zo snel mogelijk zelfstandig en maatschappelijk zelfredzaam.
▪   Inwoners hebben voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen en zijn op de hoogte van de   verschillende vervoersmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijke ondersteuning
Preventieve maatschappelijke ondersteuning

1.   Stimuleren van initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor hun straat, buurt of wijk via sociaal werkers en wijkregie en monitoren of dit aansluit bij de behoeften van inwoners.
2.   Uitvoeren activiteiten uit de nota Mantelzorgbeleid.
3.   Afstemmen van inzet vrijwilligers op doelstellingen gebiedsagenda (waar mogelijk).
4.   Uitvoeren project 'Ede Inclusief' op basis van de Routekaart Ede Inclusief met als resultaten: Aanpassingen en borging in beleid, bevorderen van inclusie in co-creatie met de samenleving en stimuleringsprikkels aan de samenleving voor doorvoeren van veranderingen

Maatschappelijke begeleiding statushouders

1.   Realisatie en uitrol nieuw programma rond tekenen participatieverklaring voor inburgeraars in afstemming met rol Vluchtelingenwerk rond maatschappelijke begeleiding.
2.   Verbinding met activiteiten wijkregie, Sociaal Teams, Woonstede, Vluchtelingenwerk (volgens afspraken die gemaakt zijn tussen deze partijen).

Preventieve jeugdhulp

1.   De jeugdactiviteiten in overleg met uitvoerende partijen en wijkregie verder herijken zodat ze aansluiten bij wat nodig is in de wijk (de gebiedsagenda’s).
2.   Het CJG wordt meer onderdeel van de gebiedsstructuur en staat in nauwe relatie met de gebiedsmanager.
3.   Het collectieve aanbod van preventieve ondersteuning bij opvoeden en opgroeien (trainingen, cursussen, gespreksgroepen) bij het CJG organiseren en continu laten aansluiten bij de vraag/behoefte van ouders en opvoeders.
4.  Door middel van een pilot vroegtijdige(re) inzet van schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs wordt inzet van preventieve hulp versterkt zodat de kans op schooluitval kleiner wordt.

5.   Door middel van een convenant wordt een krachtige impuls gegeven aan het toepassen van de Meldcode Kindermishandeling.

6.   Het evalueren en zonodig herinrichten van de sociale infrastructuur, waaronder de Sociaal Teams. Door de gemeente en de samenwerkingspartners (die samen in een stuurgroep zitten) is uitgesproken dat de samenwerking wordt doorontwikkeld, zodat de huidige knelpunten op korte termijn kunnen worden opgelost.
7.   Het voorkomen van hechtingsproblematiek is een blijvend aandachtspunt in de preventieve zorg voor de jeugd.