Wat willen we bereiken?

 
Inkomensvoorziening
Doel
Zoveel mogelijk inwoners zijn financieel in staat om deel te nemen aan de samenleving door middel van werk of participatie. Aan inwoners die (tijdelijk) niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien wordt ondersteuning geboden. De geboden ondersteuning vanuit Werkkracht vindt plaats in samenhang met de benodigde inkomensondersteuning, de toepassing van armoederegelingen en schulddienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inkomensvoorziening

Uitvoering van een experiment van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie omtrent het Project

Behoorlijk & Effectieve invordering Ede. Hierbij is specifiek aandacht voor de communicatie met de burger en wordt er een werkwijze ontwikkeld die de integrale afstemming bevordert met overige gemeentelijke
invorderaars (zoals gemeentelijke belastingen, terugvordering en verhaal van WPI).