Wat willen we bereiken?

 
Maatwerkvoorziening
Doel
Zoveel mogelijk inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven en worden indien nodig op maat ondersteund en begeleid.

Subdoelen
▪   Meer inwoners doen mee in de samenleving en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.
▪   Zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners is er professionele ondersteuning op maat in verbinding met informele vormen van ondersteuning.
▪   Waar mogelijk verminderen we de professionele inzet en vervangen we deze door ondersteuning en begeleiding vanuit het eigen sociaal netwerk en/of vanuit informele vormen van ondersteuning, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
▪   Meer kwetsbare inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding, of stromen duurzaam uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
▪   Jeugdigen worden adequaat ondersteund bij het veilig opgroeien tot zelfredzame burgers.
▪   Vervoer (van leerlingen en van cliënten) is meer afgestemd op de mate van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
▪   Meer inwoners met een laag inkomen zijn in staat om deel te nemen aan de samenleving.
▪   Meer inwoners zijn schuldenvrij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatwerkvoorziening

1.    Het verder ontwikkelen van de transformatieagenda Wmo, zoals de ontschotting van budgetten (binnen het sociaal domein, maar ook met de Zvw en de Wlz - domeinoverstijgend werken), de verbinding tussen nulde-, eerste- en tweedelijn, substitutie van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning en het bieden van maatwerk. Een wijkgerichte aanpak staat daarbij voorop.
2.   Het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in alle wijken, gericht op ontmoeting en dagbesteding/participatie, in samenwerking met Wmo-aanbieders, Malkander en de brede nuldelijn.
3.   Het evalueren en verder ontwikkelen van het product Thuisondersteuning (zowel de maatwerk, als de algemene voorziening) alsmede thuisondersteuning voor mantelzorgers.
4.    Het ontwikkelen van nieuwe arrangementen, waardoor begeleiding en ondersteuning meer flexibel ingezet kunnen worden, mede om afschaling van zware naar lichtere vormen van begeleiding beter mogelijk te maken.
5.   Het evalueren en verder ontwikkelen van het eigen bijdrage-beleid Wmo, waarbij de draaglast en de draagkracht van de inwoners die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening zoveel mogelijk in balans is.
6.   Het evalueren en verder ontwikkelen - in samenspraak met de regiogemeenten- van het Wmo-ondersteuningsarrangement GGZ. Dit is nodig voor de extramuralisering van de intramurale beschermd wonen voor de doelgroep GGZ met psychiatrische problematiek.
7.   Het uitbreiden van het aanbod maatschappelijke opvang met preventieve activiteiten, mede door het starten c.q. intensiveren van lokale projecten in de regio, zoals de inzet van bemoeizorg en kortdurend verblijf/logeeropvang.
8.   Het verder opschuiven van ‘zorgbeleid’ naar ‘woonbeleid’ in de maatschappelijke opvang. Mensen wonen zo normaal mogelijk. Dat is in de wijk en met scheiding wonen - ondersteuning, al dan niet met ambulante begeleiding.
9.   Het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteuningsarrangementen binnen het onderwijs zodat
   we ─ integraal ─ kunnen anticiperen op opgroei- en opvoedproblemen. Dit helpt ook om voortijdige schooluitval te voorkomen. De ketensamenwerking willen we hiervoor optimaal benutten.
10.   Het maken van een notitie ‘kwetsbare jongeren’ met voorstellen voor een sluitende keten van ondersteuning en hulp, zodat jongeren in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld na de Jeugdzorg, niet buiten beeld raken of tussen wal en schip vallen.
11.    Het ontwikkelen en uitvoeren van uitgangspunten die zijn opgenomen in de ‘Visie op
  Schulddienstverlening Ede-Wageningen 2016’ welke specifiek gericht is op preventie, vroegsignalering, ondersteuning en nazorg. Met extra aandacht voor de bestaande klanten, jongeren, ondernemers en inwoners met hoge zorgkosten.
12.   Het uitvoering geven van de aanbevelingen uit de nota ‘Effectiviteit van het Minimabeleid 2015’ en ‘Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016” van twee externe onderzoeksbureaus. Waarbij de integrale samenwerking binnen het sociaal domein verder doorontwikkeld wordt.