Ratio weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente in staat is haar risico’s af te dekken.
Ratio weerstandsvermogen in 2018   bedragen x € 1.000

Ratio Weerstandsvermogen 2018

 Integraal

Ratio

Algemene dienst

Ratio

Grondexploitaties

Ratio

Beschikbare weerstandscapaciteit

51.584

= 1,97

51.584

= 3,97

0

= 0

Benodigde weerstandscapaciteit

26.158

13.006

16.150

Score waardering

Ruim voldoende

Uitstekend

Ruim onvoldoende

De integrale ratio Programmabegroting 2018-2021 (1,97) is lager dan de integrale ratio bij de Programmarekening 2016 (2,86). De daling wordt met name veroorzaakt door een afname van de weerstandscapaciteit (reserves) van ongeveer € 13 miljoen, de oorzaak hiervoor zijn de onttrekkingen uit de Perspectiefnota 2018-2021.
Daarnaast stijgt ook het risicoprofiel van de infrastructurele projecten van de Veluwse Poort. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door overgang van de projecten naar de realisatiefase. Daarbij is sturing op het ontwerp om binnen (taakstellend) budget te blijven niet meer mogelijk. De budgetten worden vastgesteld op basis van definitief ontwerp, inclusief de reguliere prijsstijging van de komende jaren. Het is echter niet te voorzien hoe de daadwerkelijk prijsstijging zich ontwikkelt. Daarnaast heeft de onzekerheid over de uitkomst van de bestemmingsplanprocedure van de Parklaan er toe geleid dat het risicoprofiel aangescherpt is.

Voor de ratio weerstandsvermogen van de grondexploitaties wordt enkel gekeken naar de negatieve plannen binnen de grondexploitatie, plannen waarop geen winst wordt behaald. Voor positieve plannen is dekking voor risico’s binnen de plannen zelf aanwezig. Voor meer informatie over de risico’s rondom de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling ratio's

Ontwikkeling ratio's

Programmabegroting
2017-2020

Programmarekening
2016

Programmabegroting
2018-2021

Integraal

2,16

2,86

1,97

Algemene dienst

3,46

4,89

3,97

Grondexploitaties

0,05

0

0