Risico's, benodigde weerstandscapaciteit en beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's
Het risico over de rijkskorting op nieuwe taken is gedaald. Het budget en de uitgaven zijn steeds meer in balans. Zie verder de toelichting in de paragraaf grote projecten, onderdeel herstructurering sociaal domein.
Door het uitstel en de aanpassing van de wetswijziging omtrent de vrijstelling BTW voor sport is dit risico verlaagd en uit de top 10 verdwenen.
De Spoorzone is op nummer 9 een nieuw risico in de top 10, zoals hierboven aangegeven heeft dit te maken met de overgang van de projecten naar de realisatiefase.

Top 10 risico's   bedragen x € 1.000

Omschrijving

Gevolgen

Kans

Financieel
gevolg

Invloed

1

Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord.

Afboeking grondwaarde Kernhem Noord naar huidige agrarische waarde. De BBV verplicht gemeenten om niet actieve ontwikkelingen op te nemen onder materiële vaste activa en naar huidige waarde af te boeken.

75%

max. 4.700

7%

2

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 6.000

6%

3

Vertragingen in de bestemmingsplan-procedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus.

De omvang/het volume van het WFC is later haalbaar, met mogelijk druk op de prijzen en vertraagde uitgifte.

50%

max. 4.500

4%

4

Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen.

Toekomstige opbrengsten lopen terug.

50%

max. 4.000

4%

5

De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld.

Een overschrijding van het budget.

25%

max. 7.500 (s)

4%

6

De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

70%

max. 2.500 (s)

3%

7

De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West.

Verdere verfijning naar begroting zorgt voor afwijkingen en hogere kosten.

50%

max. 2.685

3%

8

De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het krediet.

50%

max. 2.625

3%

9

Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp.

Extra saneringskosten.

50%

max. 2.456

2%

10

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode.

Een verbetering van het financieel resultaat.

25%

max. -4.500

2%

(s) = structureel, - = negatief risico (kans)

Benodigde weerstandscapaciteit
Niet alle geïdentificeerde risico’s zullen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voordoen. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico’s. Door middel van een statistische toets wordt berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.

Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit   bedragen x € 1.000

Omschrijving

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

121.905

59.151

62.753

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

26.158

13.006

16.150

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)
De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico’s af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de actualisatie van de huidige jaarschijf.
De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)   bedragen x € 1.000

 Omschrijving

Programmarekening
2016

Programmabegroting
2018-2021

Onvoorzien

100

100

Algemene reserve

35.381

23.713

Overige algemene reserves

16.357

16.277

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

13.025

12.401

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken *

0

-907

Totale weerstandscapaciteit

64.863

51.584

*   Weerstandscapaciteit Grondexploitaties. De weerstandscapaciteit algemene dienst is de totale weerstandscapaciteit minus de weerstandscapaciteit Grondexploitaties. De verwachte negatieve stand van de bedrijfsreserve grondzaken is bij de berekening van de ratio's verrekend met de algemene reserve. Let wel dit is gebaseerd op het MPG 2017, actuele ontwikkelingen zoals geschetst in het MPG 2017 lite zijn hier niet in meegenomen.

Kengetallen
Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid.

Kengetallen Programmabegroting 2018-2021

Omschrijving

Verloop van de kengetallen

PR 2016

PB 2017

PB 2018

MJB 2019

MJB 2020

MJB 2021

Netto schuldquote

84%

98%

91%

92%

78%

81%

Gecorrigeerde netto schuldquote

57%

71%

68%

70%

56%

58%

Solvabiliteitsratio

27%

25%

24%

24%

27%

25%

Structurele exploitatieruimte

-1%

1%

0%

2%

2%

3%

Grondexploitatie

64%

56%

50%

46%

44%

45%

Belastingcapaciteit*

96%

93%

89%

92%

92%

92%

*   Het cijfer in de kolom PB 2017 van het kengetal Belastingcapaciteit wijkt af van de Programmabegroting 2017-2020. Dit heeft als reden dat bij de eerdere benadering geen rekening is gehouden met de lastenverlichting op de OZB.

In bijlage 4 zijn de definities van de kengetallen opgenomen. Deze kengetallen in combinatie met de weerstandsratio van 1,97 geven aan dat de financiële positie van de gemeente Ede solide is.